Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/109

Այս էջը սրբագրված չէ


4 ււօյ * ւ ■

ա ^ ւ^ս՛ • » ՝ I I ^^^սա

ւ՛՛

, V*՝՝։ ՚ ՚

է

՚ ^–ս

յ^աւրխոիոս աոյաւօաը խարիզէն գուբս ե/եր էր ք /ւ Լիւսիէնի ու \\էլի անաաոնե^ բուն մէք^ ինչուան իրիկուն թաւիաոյելէն եսղրը նորէն քագպք գար ձեր էր » (հ եր^ րէք ոցն աստիճանի ծանրաբեռն ել ւցեր էր կեակբն իրեն՝ ինչպէս նոյն օրը » ոլեր^ րէք այն ասաիճանի խպթսւնկ զգացած էր իր սրաին մէֆյոիրած գաաարկութիւնն ու. իր մաաւոր կարոգութեանց հիւհու֊մը * յ^աաւ. առւն է գզրոց մը գուբս քաշեց բա^ ցաւ • անցեալ երջանկութեան ժամանակ ^ ներ ու. րնգունած նամակները անանկ խառնիխուռն գրուած Էին անոր մէք » ինչ^ անՀոգութեամբ որ իր անձին բարոյական բարեկարգութիւնը նայած էր ւ Օնաա^ նեաց ե. խանգագաաանաց նամակներ * չորցած ծադիկներ , Հին ցած ժապաւէններգ մագերու խոպոպիքներ 9 վերջապէս՝ իր ե^ րիաասարգութեան րոլոր բանասաեզծա^ կան էութիւնն անոր մէֆ^ բովանդակուած

□ւցւէւշտճ ԵV