Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/112

Այս էջը սրբագրված չէ


- 90 -

անգգամ՝քաղՈտր . գաք չիք գիաեր Որ

Հոոաոեղի ՀեուաՀ օգը ժաՀաՀւոո թոաձչ նաժւոր Է • չիք գիաեր ոք Հոս մկ^րգ, ձա*վէոՀ

կութենէ , ախրութենէ ու. ձանձրհքթէ*կը մեձնի » Որոպա Լ գոլ է֊ երկոՀթէփգ ալ Հ"ՐՒւ կէ * խեգձ աղջիկներ , ^^

աուէճամրայ եքէք , Վալգրավէր գարձէթ^ ձեր աանաաոներուն Հո վանելսց աակ –սքքՈյ, արոպարուեցէք■։

--Շաա գխրաւ կր խոոիո

ՐԻ ՎՐ—Տ* Խ*կնեց քադցրութեամր Ս*"*֊ գազի նէ • ես՛ ալ քեղի կ՝ըսեմ՝ որ գու չեո գիաեր թէ այն գաաասաանն որ անանկ ապաՀովո^թեամիւ պիաի վաոարկէի « վեր^

Փապէս կորսնցուցի . չեո գիաեր որ ւ| ա^ գրավէր ալ իմս չէ , ճ– թէ ճիշգ նոյն վի^ ճակին մկքն եմ՛՝ ինլ որ էի այն իրիկունն որ Հանգիսլե ցար ինձի այն անտառներուն իւորերր , որոնցշու֊քր վչսյելելու իարՀուրգ կու աաս ինձի է

- Գաաասաանգ կորսնցուցի՛՛ր . ւ|

զրավէր ալ քուկգ չէ՜է աղաղակեց րիաիոս զար Հուր ած ։

- Ո ՚Հ% այո ^ ազգականս* քասի կայ

պաաճւսււ մր չէ որ մարգ նաքոաաէ մարդ^ կային արգարութիւնր • ասՀ , երկինք ինձի վկայ է որ Հարստութիւն կորսնցրնելուս վրայ ամենեփն չեմ ցաւիր . միայն այս մտաձութիւնր ցաւ կու. աայ ինձի՝ որ մեր ամենասիրելի ՏարղիզուՀւոյն վեր Գին կամ Բ1՚ չպաՀեցին : Այս ալ պէսւր է րսեմքե^

0ւցւէւ26ճ Ե^ ՇօօջԽ