Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/114

Այս էջը սրբագրված չէ


- 92 -

բաբ Լւ մը տափ այն տանն՝ ուր որ Հասակս աճեր էր 9 այն քաղցր տեղերուն՝ զհրոնք մէյ մ՝ ալ պիտի չտեսնէի . ՚Ռբքը. ճամբայ ելայ % ե* աՀ աւասիկ Հոս եմ» ^աւրիսփոգ^ ագէկ չբբի ♦ չէ նէ արդեզք կ՝րսեե թէ բիլ կերպովպէստ էի շարժիլ» % , , >

ւքա^ւօ^ււ» պատասխան չզթուպւ* րսսլ, մոցին վրայ նստած \քագգադինէի գիմՀաաց՝ ախ ուր ապշութեամբ մր անոր եբեթը կր , նայէր ֆ ան մարգուն նման որ չգխոեր թէ արթմւն է չէ նէ քնոյմէքյ ^ոլր թա^ փանց սղութիւն մր պէտք չէր իր ճակաին վրայ էն գուշակելու Համար թէ ինլ ՚վիճա^ կի մէԼէր Հոգին . բայց \$ագգադինէ չան^ գրագաբձաւ ք 1ւ զուարթ վեՀութեամք ւ^ւ յաւել ըսելու

- « \\ի վախնար , ա զգա կ ան ս ♦ որ քու. ապրելու կերպիզ մեծ ս՚րդելք մր պիաի րլ^ լամ ես . ամենելինչեմ ուզերքու սուիորոս^ թիւններուգ ու .բու ազատութեանդ խա^. Փաս ւ1ր դնել ւ էււ պարզ ու չափաւոր ա^ խորժի տէր եմ . իմ աղքատութիւնս ոչ եր^ բէք կրնայ քու քսակիդ մեծ ւիեաս մր րե^ րելտ ՀՀիայն կ՝աղաչեմ որ գոնէ քիչ մր ա^ տենուան Համար ետ կենաս այն երկայն ճամբորդութենէն որ ւ1իտքդ գրեր էիր • կարծեմ թէ չե ս ուզենար միայնակ ե ան^ պաշտպան թողուլ զիս այս մեծ քաղքին մէք , որուն գու իսկ անզգամ անունը տը^ ւիր ւ գու Հոս պիտի կենաս % պիաի >չեր^ թաս ՀոստեղԷն . քու ազնուական Հալրգ

0ւցւէւ26ճ Ե^ ՇօօջԽ