Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/118

Այս էջը սրբագրված չէ


- % -

րպիթ ան ամէն ը ան՝ որ կրնար, պաքբմկ^ առանց սասաիկ ղարՀոլբկը^խլ^^ո^ կուսական Հոգին » ոք իրեն նայէր ւ <1| աամեցիր խաբէ ական պարապ ելլելը , %սյն մոլութիւննկ&Հէ մէէգաՀավիժեր էին գինթը յրՀւն ձրութիւնը հիր անկաբգ*վէխֆնկՀը ,Հֆթ կաաարեալ կործանումէ ւ կեաէտէքոը^րէկ. վին աաղականալը , իկզիկը պչխգթքՀէս վերցընելու Հասքոատ գիպփբւորութիւկըլ * վերջապէս , ամէն բան ըսաւ. < ^ւ^ւալ ^^ է»ս#Հ մարգ մաածեէ թէ ինչպիսի պաամռլ^ թիէն էր ասիկայ • բայց մարգկային ակափ րութիւնը այն չափ յաղթուած է Հպարփոոկ, թենէ , ոբ \Բաւբիպի*ս իկպիկը կենոդ պարագաներու. ղոՀ մր նկարագբեց » միանՓ գամայն յիչաաակեց իր Համոզուիլն այՀ\ գրութեան » որ գօրաւոր Հդդ^ց "է միայն բ ձնելու ընթացբը ղանաոակութի ւնո կք* սեպէ ւ ^Լերկինս 1ւ ղերկիր ամբաաոպֆիյլ^ ե Համաոոա սՀսել րոլոր մարգկայինըխկե^ րութեան մէքէիր թոնձին վրայ միպյն ցաՀտ չգլսսւ » , *

|^ագգաղինէ ախ ուր ու մաածոգ^ կեր֊ պով մր ե. մելամաղձիկ կարեկցէ մը մսփկ կ՚րնկր ւ \քրբոր ալրիաիոս խսյգ^ ՔՐ Ը%նցուց ք ինթՀ եբկար աաեն յսւււ կե^ ցաւ , ճւ կերպարանքէն յայ անի կ\ըլլար ւ^ք. միսղրն իրեն ամփոփած էր * . \ ,

- « Օ^ւսա^ հաՐէէ պաամութիւն մըն է լսածս , յանկարծ ըսաւ ^ աւրի աիոսի^

Օւցւէւշտճ Ե7