Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/127

Այս էջը սրբագրված չէ


- յօտ -

<սսոթխւնր չունէր. ե֊ թէպէտ իր մօրաքեհ. թաֆը՚ոչ գձդեցիկ ե ՈԼ ցանկալի կ՝եր Լար իրեն ք սակսցն ինքզինքը կը ճանչնար » Հէա՚իեր էր իր սրաին (սորերը , եւ կը տեո^ նաոը ալն տիղմե որ ութ տարուան անցու^ ցաւծ կխանքր թսղիլցեր էր հոն . կը գու. շակէք աաաքին անակնունելի Հարուաձ ձին րոլեը ալս աիգչքը » որ այսօր ոԼան որո անշարժ էր կրնար յ**֊դէւԼ սրտին ե^ րեսն եշքել*

կրրոր այսպիսի խորՀրդած ութեանց

յՀԼ ԿՀ Բ՞Վ՞^Ր » Լ աէլքԻ իրիկուան

ասւաե խոստմունքները չպաղելու կը պաարաաստւէր « իր մօրաքեո. թոաւը Որաոլ, ըոլի Հետ* ժարոեըոէ խուցը մտաւ • գագթ,էի Հագուստը շաա պարզ ըԱաըոէ%

\\աւրիսփոսի աչքին՝ որ երկայն աա ենէ ՝/. վեր էի ա ու ա ւ որ Հագուստն եր ո վ դւսրդ ա^ րուած կանայք տեսնելու վլսբժած Էր՝ Հ/ւ/֊ սարակ աստիճանի կնկան մր պէս երեցալ ւ ՚| *ժ՜ ուսէ րին բան Է որ Համեստութ ենէ Համ \առ.նողրճ՛ միանգամէսյն էլորսնցուցած չրլ^ րսյ ճշւհսրիտ գեղեցկութեան բնածին ըղ^ դացւ1ունքն ալ, որովհեաէւ ս»յս երկու ըզ^ գւսցմունքներրներբին զօգաէյքը կապուած են իրարու Հեա ։ |\սկ Հ\րսոլւո , որ իր ա^ մենէն Հարուսա զարդերը վրան աււեր էր% իր երկրին օրի որդն եր ուն զզես ան Հա^ դուսւծ Էր , աըծըթէ դինդերովւ կարճ վը^ աաւէսկովւ աձե. դլ1ո,է՚րկ"վ ♦ Գ"Ր աւելի տգեղցուցեր Էր ւրիաիոսի Հաճոյական

5*

Ըւցւէւշտճ Ե\ք