Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/132

Այս էջը սրբագրված չէ


- 11© -գրավէր% . այեպէս Հիմա . ալ ոեձ \ցորե&է պսղ»սիմ1սաներ ու շդարշներ^պիաի\Հինեմ^( քեղի ՀաւՐար , ^ այն չափ \

«V" միքԼցին ՀՀՀդլ ՝

կըսոսնէր ալ^աւրիաիոս , որ մաՀ^սպւեիոփ1 մըպէս\ կր թողուր որ մաՀուան ս*եղի\էՈք**ձ > ^Տ» ղիքքթր * գ*նէն գարս ելլալրւ^աաենը^ . ||՝#ո4^ւււ^ւ գարձաւ. աեսաւ քկրՈպՀնփր՝ եաե֊կն կու գար • … ■֊•

~ <ւ Հեա ղոպ*սկ՝ել,

լաս ք Հարցոլց գժկամակսփ* վեր Էն \վաբ մէյ մը կշոելով^գանիկպլ ւ . >՚՚\

- Օ՚Հ ♦ աս է աղսւոլղլ , մէկաեգ* չեշ^

լաաՐ կ՚ըսես , աղաղակեց աղնիւ պվ***րԴԸ անմեգգարմացմամր մը* ՀերիսԱպեարգ աոէր իմ՝չ կարծես որադաա^աւներունցուցը^ . նելու Համար Հագերեմ՝պոգնի զգեսպներ**՚՝ թալց , ողորմելի սղզքիկ.^ ըւքաւիրեն \^աւքիւսիոս Հազիւ րարկութխձը * րՀձիս ըւվչւ՛ջձա հէիաեր , չես^ոլզեր ՀսոէկըԼսղձսր, րոլոր անցնելու փողոցնձրնու*»,.ւ^ ցաէտ մըպիսփ սեպռւիս ։ . * ^ ■. ՝՛

- կըՀաւսոաՐք երիսաոսզստգ աէլ՝ա*\ *

սրոաասիաանեց . պաըեենպ

բ,սլցես կ՝ուդխՐ ցուցրնել (Հարիղցոց թէ^ Վալգրավէրի ֆիորդներն ինլ Հռրփեն * : $էիս անոնողները պիաի ըսեն * (

\Հաւրիտիոսի սննդակից ՔՀքՐԸ • 4 ձեմ՝ թէ ասիկաի քեզի պսսոիլ մըն >է՝# ,» յաւելըԽելու մեձարէանթով^մլա,ձո*հքո&\՝՝՝■; ալրիաիոս յսձւՀն աոօսե ըլլալս վմինլխ.

\

Օւ^էւշտճ ԵV