Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/137

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 115 -

սիըէէէվ^եաֆը յարմար եր/ւնար , գխթասրա^ նիխլրՀաէկայքր չափաւոր կերակուր մը կե^ քոսնկ ՝Ոթ՝ ^ամենեին չփարատեց \Հաւրի^ սփկ&իՀգաոնութիւնր , որովհետԼ հինգ յ*որՀովԼո*ոլներչաա ելած իքած ըԱաըսէ ՚ ՝&րր ՝ \այ+*Հափ ժու ժկալութեան չիր ՀգայքէրնԽաևւած » Այս ալ աւելցընենր ը^ ոեըա* ,որ անձնասպանութիւնն որոշելէն ե%բք&§ Հոլ , անապատականի մը սովորու^ թեամրը չէր վարոսսծ ալրիաիոս « նաւորապէս սպասուց ճոխութիւն կը պա^ Հանք է ր « ե. թէպէտ ամէն րանէ տագսակա^ ցած էր ք սակայն չէր համոզուէր որ կեն^ ցաղւսսէր չնսրհալի մարգ ու. մր » թէ 1ւ է1իարր գրած ըլլայ հրազէնքուէմը երկրորգ գն իր կեանքը ՎԻր9ընելու , նոյն ւգատա^ էւտքաղով ելռկսւ տարրեր կերակուրներու Գ^չԻլ ՎձՀէլԷ • Նբթ^Ց ծայրսվը խմեց , ա^ խաներուն ծալրովը կերաւ ։(\րսոլաճիլգ խոսԳ՚լուԼէ Կէլեց իր աս>քԼւ գրուածները . (ք ագգագինէ ըսաւ որ րոլոր կենացը մէԼ աքսմնկ ախորժելի կերակուր մը չէր կերած ւ \քլ>րոր անկից ելած կը գաոնալին > գեո. ես սէչքովլասգին անգին փնաո֊ելռւվ թէ՝ ար^ սրսաշաճ տուն մը կը գտնան » միա^ ձայն հաւանսլթեւսմր փողոց ւ/ը մտան $ ո^ ՚րՈլն ան մարգի տեգքը մէկէն ՝ի մէկ գազին էի հաճոյացեր էր • աուանձին փողոց մը , որէթւն մէկ ծայրը Անկարող դիճոՀորաց սլոպվաբը կը հանէր , իսկ մէկալծայրը (քքագ փողոցը ք որուն ուղխն անուանի ըրաւ

□ւցւէւշտճ Ե^