Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/138

Այս էջը սրբագրված չէ


- «6 -ՀՀգփՎլփքւկինը« $Հակչաց^աճմ՝գւնն

ասչրրւթեպն յպաւաֆագիմդլթեանըլ նզգվք^

ւրՆ ՀԻնգ Հ-ՐԻԿ* *»<»բի չ^բթ՚Հք՝

աշխարՀէս մէք^ ապաւէն մէ պիտէ Հփքկպթ% առանձնական մտածութեան րողներու . պյսպէս այսգր*լբՀ§

փԲՂԲՑԸ ԿրԿէ*՛ ԿաՐԳ 4 ոլնի աւկ^կք ՛.

նուաղ %որ | ագիդ ե. անկւրդ^եսա աէՈ-նե֊ րու * Ա/ծ ա ՛Ո կնը գեգ մր կրնար փտեպ<Հւիլ

կ ա //* գոն Է կ ան աչ ա է լ եդ ար ուարձ ան մը ա եբեներ ու սրսՀուրւքւած պղյոի յ>ա^

Դ^ս.բք> մր * ՚|,ւէւրնւււՆ « Հոն մլոած աաենգ՝ եղբեվանինեբու Հոս>ր կ»սմ ծ աղքրււղւսրգ թւ/բինեբու ^ րուրմունրր կր ծծէիր > սէերր ցանկի աեղ կր ծառայէին ք ես անոնց^ մէ վեր բարձրացած ակասիաէւհբբ 9 ս աս է եբենոսի ծաո-երն > ու Հբհէսսաաէէի ծաոևրր կը շւսրժԷին իրենց անուշաՀոսւ ողկոյզներ րը ։ ^աբաէղներու իւորերը , ուր սոխակն ամառուան աէիշերները կ՝երգէր ) վսւնգա– կապաա գռներու եաԼլ կր աեսնայիր ա^ ղուոր անմո֊ուել պալչսաներ ե գեղեցիկ ւողայք որ կանաչին վրայ կր վագվըղէին * \^իով բանիլ ք բաբերէևի ւփողո<յև Էր ասի^ կայ ( որուն աս անունը թ Է իր պարաէղնե^ րուն^ք ե թէ աաենօբ Հդամիրամի Հին ,ըաղ^ ,ըի\ եպիսկոպոսին Հոն բնակած Ը1Ր"/ուն պաաճաոաւը տրուած էր ւ (|րսոլա գրավէր կարծեց ինքգինբը , ե֊ Հաըցուց թէ

Ըւցւէւշտճ Ե\ք