Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/139

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 417 -

որ կող/քէն կր վսպէր (| իեն գեար ։ \\՝ագյ գասղինէ աղչսղակեց թէ իրեն Հ*սւ/սւր եր^ մանկութիւն Էր այս գեղին ւ/^ րնւսկիլե , որ ՀՀարիղու ւ/^ ղարաուղութիւն մրն Էր $ Հ^աւրիսէիոսի ամէն բան անտարբեր էր * Հ^րիորգին փափարր կատարուեցաւ. . այն սակաւս»թի ւ տուն եր ուն մէ կ ո էն յ /է V որ աոգին անգին կ՚ընգՀաաէին գիւղական աեաւթրանը երկու պղաի րն ակար ան գը^ ւԽսւ՝ է իրարՈւ. մերձաւոր՝ միանգամայն– ի^ ր արմէ ղատուաե . մէկը* Լ\աւրիսփոսի Հա^ մար՛գ երկու ոենեկովյ միւսը իրեն 1ւ սպայի՝ Համար ՝գ իրեք խուցովդ, ամէնն աշ րարձր գիրրովե տանիքի աակ , Հայց ՀոՀ, վանաւոր եադերու վրայ նայոգ էին * ի/ կարծիքս .այն է , \Հագգաղինէինն սկլ նոյն էրոր՚յաւագոյն էյմարգ իր պատւ^ւՀանին աոքե֊ կանաչութեան շիւղլմը ունենալ քան թէ՝\ձլվրի սիւնաղ&րգ սէեէՀրը ւ .՚^ւճւ»^ լմրնցաւ այն փրն 9 Որ կլ&ար նախկին՛ ճաշակ մը ւոալ աւրի աի ոծի այն ղ^Ո*ր&*±թիւններ՝ուն , որ իրեն Հաեմտր պասարսոէոձո&սձ Էին • \$րկրորգ օրն ու Հե^ աԽեաըօրերը աւելի տամ անելի Լ աւելի աշխաւՈսղի եղան ^աւակսէն չէ թուփն Հ&Պ&ւՔ գնելու Համար է պէաք է

նԽձ\խոտերու մաղեր , փետուր էւ մայ մոլու րերեէ* ալրիաիոս րոնադաԱտուեյ ցաւ ք^ագգաղինէն խանութներ Խաներու ամէն րան տեսնալու քննելու , գիներու վրալ վՀճեր կռիւներ լսելրլ ք ինրե որ րո^

□ւցւէւշտճ ԵV