Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/146

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

Բէ Պ* չհսկէր երկէ»,

ներուն վրայ է որ (ճարիէլդ^^յ^մձլպփձ կձ ք բաց իրմէն ուրիշ^ ա*ճա$նորգ ցոԱլ չունենալով^։ ք^երես» անօթէնոսթխն մը գոբծելէ եա չխր կենար * վ^ոքքւ֊^

թիւն մը ընելէ կը զարՀոկվզա «, ՀրքՀակի համ՝ար , 4ամկ մը ՝ի վեր ներկէն,դրգիո. մը կը զգփր քՀրսոքաքի վի^նրռնելռ^իըղ^ գել» սա կայն անգթութեամր երեսէի < քԽ^ ղրւէ երկու, օրի որ գն եր որ իրեն սրթշաադ^տ^ նութեանը աակ ամրանար*** եկեր. էին , ան շէր կրնար ընելէ

|)ւօա^ թկպէա ամգռյն և. բարկ*պւթենէՆ կը գողար \քաւրիաիոՀէ * կը սւանէր

ճամբան այն վախճահոֆի^սր յանձներէր իրեն \ք՝ագգադինէ « •րիորգը

էլոապկր իարիզու* անանձին՝ միանգամայն չափաւոր ասաիճանի մէկ ^"Դ^քէ Ք՚^է^Ււ* \ք ա±րիաիոս մաաձեբ ^րդր րի մօա աեղուանքն իր է/օրաքձկռ* վՏՒ*ա,Խն Փափաքը կրնպյին վեցընել։ նէ ով ենթադրելովդ թէ յանձն քափկձվ**՛֊ նի մը ամիս կադգաղթ*1փ ք

գոնէ այս թաղիս մէ^ որ . գիաա֊թեան– և. ուսու.Տէեական պարապման^ ՚ սսգասք&ա&էն էր՝ գրեթկ ապաՀսվ^կրնարւ ըլլալդ բր՝ չուորի մը գէվրի պիաի չՀանգիպէր եքրէք ։ Օ^ա էՈԼՐ աեզը մերձաւոր փօղՀէյնֆրա֊ն մէԸյփնաո-ելու. րնակարան մը % որ գեո^ա^ Հասակ գերմանուՀւոյն բանասաեդՀական բնածին զգացմանցն պարկեշա փաքէա^

□ւցւէւշտճ ԵV