Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/147

Այս էջը սրբագրված չէ


- 1(5 -

սիըՈա^թեանը յարմար երԱնար ք գխրտսրա^ նիխլրքակայքր չափաւոր կերակուր մը կե^ ք*ան՛ է ՝որ ամենեին չէիարաաեց \Հաւրի^ ւձիկսի .գառնութիւնը , որովՀետե. . Հինգ յկորկով^էոուներ ՚ շաա ելած իքած ըլլալով նոյն • Հգւր ՚ \չոիթչափ ժու ժկալութեան չէր 4գսՍՀրնձաոհւաՀ է Այս ալ աւելցընեկբ ր֊ ոժդոզ՝ որ անձնասպանութիւնն որոշելէն եոկտն Խլ է անապատականի մր սովորու թեամրը չէր վարուտոծ ալրիաիոս < Ս՝աւ/֊ Նաւորապէ ս սպասուց ճոխութիւն կը պա^ Հանքէ ր | ե. թէպէտ ամէն րանէ տաղտկա^ ցած էր « սակայն ՝ չէր Համոզուէր որ կեն^ ց աղա սէր շնորՀալի մարգսւ մր > թէ ճւ մխորր գրած ըլլայ Հբազէնքովմը երկրորգ օրն՝ իր կեանքը ՚քիրցրնելու , նոյն պատա^ ււաքաղովերկսւ տարրեր կերակուրներու Գ՚ԳչԻւ ՎհՀոԻ * Նբթ՚մնց ծայրովը խմեց , ա^ կոաներուն եայրովը կերաւ « Աք*սոլաճիշգ խօսելովդ կէէք*9 իր աո՚քե. գրուածները • (ք ագգսպինէ ըսաւ որ րոլոր կենացը մէք^ սաանկ տիսորժելի կերակուր մը չէր կեր ած • \չրրոր անկից ելած կը գաոնալին ք գեո. ես սէչքովտոգին անգին փնւոո֊ելովթէ՚ար^ գեգւը պաաշաճ տուն մը կը գտնան ք միա^ ձայ ն Հաւանութեամր փողոց ւքը մտան ք ո^ ՛բուն ան մարգի աեզքը մէկէն ի մէկ գաղինէի Հաճոյացեր էր • առանձին փողոց մը , որուն մէկ ծայրը Ա^այաղ դիճոէոբաց պոպվաբլւ կը Հանէր , իսկ մէկալծայրը (կագ փողոցը | որուն ուղխն անուանի ըրաւ

□ւցւէւշտճ ԵV