Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/148

Այս էջը սրբագրված չէ


- «6 -ՀյԳ^քէլէրիկիՆըւ քԱւակչաքք աճմգէննո^ ճար^ ւոարրւքժեէՀէն յպաւաքփգիմդւքեանԱ ն^քձ^

ւբՆ Հինգ Հ-՚րիկ* <»"՚րի

«՚շիարՀի* մհԼ ապպ».կ% մը պիտիքՓպք.

աո.անձնակպ\§ մտածութեան

րողներու. . պյսպկս այս+րՀ*քւփ ^^

փբդԲՏԸ ԿրԿէ*՛ ԿաՐԳ

նուաղ ֆոր » ագիզ^ և– անս»րդՀ.եսա ա&էֆե^ րու ։ տակնը գեւլմը կրնար քւձպաիչ

կամ՝, գոն Է կանաչաէէեղ^ արուարձան մը ա§Հր1ւներու. մէ^ պս^ՀուրՓած պգ**՚ի՝ ղաքի . մը % գարնան , մ1պս*ծ աչոինգ*

եղրե վանին ե՛ր ու. Հոաը կավ՝ ծաղ//**Տգարգ թմբիներու ^ բուրւ/իլ.%քը կը ծծէիր ։ ւսերր ցանկի սէե ղ կը ծաո֊այէին , /ւ. անոնց^ մէ վեր ր՚*՚րա՚յած սւկասիաևհբը , սուա եբենոսի ծաոերն » ու. Հբհսաասսեի ծաոհրը, կր շչսրժէիՆ իրենց անուշս*Հու/* ողէյոյպնե ^ րր է սէր ա Է ղհ Լ րու֊ իարերը , ու.ր սոխակն աւ/աուուան գիշերնեբը կ եր գ Է ր ք վանգա^, կասլաա գուներու, եաե֊ կր աեսնայիր ա^ դուոր ւսՆւ/ո,ա.Նշ պալչստներ ե գեդե ցիկ սէղւսյք որ կանաչին վրայ կր վս*դ՚/րդէին > Ա՝իով բանիլ. է իաթեքոճի փողայև Էր ասի^ կայ » որու ն աս անունը թէ իր պարսաէղնե^ , րուն^ք Լ. թէ էսաենօր Հքամիրամի Հին բագ^, .րին ե սչիսկոպոսին Հոն բնակած րլլւսքուն պաաճաո-աւը արուած կր ։ ||րսոլա վ^ա^.. գրավէր կարծեց ինբղինբը , Լ Հարցոյց թէ

1 8* 0«ւ–՚–ք ■ V։ ձ՝

Ըւցւէւշտճ Ե\ք