Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/151

Այս էջը սրբագրված չէ


- 119 -

մտան *՝\Լ*Ը՚լք*Ր ՝***ւաւփ*ո՝ աքը երկու նիՀար ձիեքձէվ՝կա+ք մը մեե գղբղձսմի այն փա^ ռյաապթ ափպաոփն ալրանն աաւքխ կեցաւ $ ուը կըխ%ոծկէր գես. Հքաւըիաիոս • ք\րսոլա ե |^ս^գաղինէկաոքէն վար իքան ա

• ^ ՝՝* ՝ * էքաւրիաիոս , երթանք »

եդրթցի իմ\ ապգականթն սենեակը մանա^ ըսքլ**դքաղակեց օրիորգը , սր աւելի վաաւ^ վո***ւն՝4ւտ աւելի թեթէւաշարժ Էր քան րայ Հ—վայրի մ՚ըխոաին վրպյ խսպացսգսզեե^ ման սւէ մը՝է՝օրը բոլորովին լուսացաւ ա Բ™* լմեաբ քեղի ընելու՝ բայց եթէ Հրաժարական հղֆոյն մըտալայռ կաՀկա^ ըաա+սեասց , գորգերուն , ֊ օթոցներուն ե. ոսլ, կեգօե ձեղուններուն < \%բաւ երթալու աե^ ալերնիս ՛ասոնց Հաւասարը պիաի չգանես • բայց աղքատութիւնն ալիբ ճոխութիւնն ոճփ է ե– երքանիկ աքարգիկ Հարկ չէ որ –ա* սանկ $րեգ բնակ արան ունենան ։

է գաոնուկ » ըսաւ անպատմելի

փափկգաւթեամբ աՐը ք)րսոլա * որ իր տիբս֊ էՈակբելու ^ ուրախոլթենէն ինբիր֊ մէնտգոար^ելեբ էր • կբթակ, գինրը ոիրեյ լօա^քո^գգոլելու, 1ւ անտարակոյս ինբդինթը Գ*** պիաի կարծէ • կւ թնլ

ղաւոդէութիւն տ պիաի ըլլալ մեղի՝ րոլոր շսձբձսթը՝սպէկ մը աշխատելէն վերքը ♦ կխ րոՎլիեւ՝*ոօն ՝*րերը իրեքնիո մէկաեգ Հայ սարակաց պարտէզներն երթալ պտըտիլ»* I\%Հէ*ղարոն\\քաւրիտիոս ք շատ երքանիկ հՀ՝ ես+ ուրախոլթենէս կը խղգոլիմ՝, պէպք է որ գուբս թափեմ*զայն • է

0ւցւէւշ©ճ Ե7