Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/152

Այս էջը սրբագրված չէ


- (20 -^ԼլէեՁքե վերքապէս այն ժամը զէաքրկՏ՚ր Էր, զոր |\ալրիաիոս կԽրծԷր թէ ամենձին պիտի չՀաոնի * իէ^ք յ**ք*» ունէր որ ան^ կարծելէ խա փ էսն մո ւկքնհր , անյաղթելի արգելքներ գուրս կ՚ելլեն ք ճւ րնգ Հակա^ ուակն կարծես թէ գիւթութեամի ամէն բան յաքոգգացահ էր է \ոյն իակ վէրքին իրիկունը միտքը գրած Էր որ &նշու.շա էեր^ ասղքոյ կարգի գիպուած մը կը Հանգիպի , որ դինքը այս ծանր կապակքէն կ՚ազաօռէ 9 ե֊ սակայն իրական Հարկը Հասեր էր երկը^ թէ ձեոքով^ ճւ աո֊անց ճամրան խոաորե^ լու. * ւլ՚ձ ժամանակը չէր ե ա քաշուելու < սեմէն գոլրս ե չլալու աաենը ուսկից մէյ մ՝ ալ ներս քղիաի չմանէր > այն աոար^ կաներէն բաժնուելու միքոցը որոնց մկֆ սա Հեր էր իր խուովօԱզյգ երիաասարգու^ թիւնը ք \^աւրիաիոս սրակն ս»խուր ոզրեր ու. բանասաեդծական Հրաժեչսփ ողքոյն^ ներ արձըկելրւ մարգ չէր « Ակ՚իշ^ կ"Գ֊ մանէ 9 թէպէա այն աեղերն% ուր կրած է մարգ չէլրնար աո֊անց խանգաղչսաանաց թոԴԲԿլ% սակայն այն ա եղերն՝ ուր գէշ^ կեակք անցուցած է՝ Հայրենիք չեն կրնար Ը.Ա*»Ս աուանց գորովոյ ե. աո֊անց

ցաւելու կը թողու ղանոկք • ք^յե ամէն բա^ ներնճ որոնց վրայ իշխանութիւն ունէր՝ ^ սոլային աուաւ որ կառքին մէ$^ դնէ • ճւ ախ ուր ղւ չոր աչքերով^ չորս գին մէյ մը նայելէն եպքը է թեին աակն աուաւ աաըր^ հանակներուն տուփն , որ իրեն քըար

Ըւցւէւշտճ Ե\ք