Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/157

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ ա -

Հասնին+ւէփնմիակը կոչէր ինքզինքը ւ Խ իր մսրՈՀթԽւ թոոան անունը ՀպյՀղլդւթեաՎբ թեբանը, Կ՚պսնէր I Այս միջոցիս զինէ իբդզլնեբը » վրձիններն (ւ<– փղթ$^

կրէՔիթձդիկփ Կ՚ՊՊՀ ԿՔ. Գեէր > 4 անանկ ռլր^քխ^ւթիքֆ մը կը ցուցընէբ դէվքին վգ լսՀյ <.ոբ,կ*պմ>կո թէ րոլոր կենացԱ մէք^ պրլվիճակն Ունեցեր .էր . աւելի գոՀ էր իր ազքաաութէանը քան թէ իրՀփրսաու^ թեաւնր վրայ,% երրոր մաբգիզուՀկզլն մա^ հուընէն եաքր իրրքւ տէր մտեր էր ՝ի վա^ գրավէր « Հ\րսպչււ ալաշխաաելոլ Հեա էր*

մէկ կոդմանէ կր շյիէր կր մևքրէը , Հւ մէ*,

կալ կքպմ&նէ ալ.բարձրաձայն իր երկրին երգեբէն մէկը .եբգիըկԼ կը զուարճանար ։ &Վ*մէ մը եպքը աւրի աի էէս ան Էն դուր ո ելաւ, * Ոբ^պո՚յի ձպյնէն սասսփկԱտք ել, /ք*Հքվլ* ինչուան .յիրիկուն քագքին ^ձ թափաոեցգ|«– աււանց դի ան ա լու եւ ա*ւպնց փոյթ ընելու թէ ւ1ւր կ՚երթայ ։ ֆամը,տա§յ^

նըմէկֆն ։*էի$ջցնհրը

մօքքՅկ»ն;Հաոաւ. 9,.ուսկից ոըձպւքբայ կերտէր* Փպսակներ կը սսՀԷին ավպեբոյւն եբԽսը^^կփպե^կներըմլոբոաային *անՀրեփ ի*ոքՀր\Հաո*եր կը սկսէին վաը թափիլ* որ ալ ուրիշ^ ապաւէն չու^ նէլգ բպլց - Կթէ Բաթերճի փողս ցին վերնա» յարկր * վւսւթաց Հոն քաշուելու ։

ւսպ՚աււէր անոր դարձին ք վազեց սանգ ոՀիւին աոֆԼւ դեաց իր երիաասարզ Ք&լեը՚ւն ձայնր լսելով. բպյց երբ^

0ւցւէւ26ճ ՇօօջԽ