Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/162

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 130 -

- \Լ/" * դր՚֊ՐՑ^Ց ^ագգադինէ գ գեզԻ* ԾՒԿ 4 ո*–նԷբ ։

- փու Հոգւոյգ պէս , կարիճ օբխփրգ* ,

կբկնեց ք\րսոըս՝ մեծարանքովլքը

զինկի մաաուընեբուն վրայ իր շրթանցն

Համբոյրը գբոշմելով\

  • կման այն մարգկանց որ սիրովդ ատւակ մը մաիկ կ՚ընեն ւսասնց փոյթ ընելու ա^ նոր բարոյականին վրայ » \^աւրիսփսսմը^ աիկ կ՝ընէր րոլոր այս խօսակցսւթիւնը , եւ ամեն Լլին էՈոքԷն չէր անցընէր մաածելու թէ արդեօք անոր աակ իրեն Համար խրաա ւքը ծածկուած կար է \^պպբինսւթեան մէք^ ամեն էն աղէկ բանը անցելոյն մոոացու^ թիւնն ու ապաոնւոյն վրայ ամենեին Հոգ չընելն է * շաա ակար ՐԱչոբ՚վլ կաբո^

ղութիւն չենք ունենար ներկայ աիսլբկենէն անգին անցնելու , ե մեր խօսակցութեանը մեղի աուած զգացմանը մէք^ բոլորովին կընկղմիԳտ « \Լյսչա՚ի միայն գիտենք որ կ՚ապրինք ւ գժբաղդաբար այսպիսի քաղցր վիճակ մը երկայն չչոէւեր • կամաց կամասլ՝ քանի որ առողջութիւնը կը Հասաա՚աուի հ կենաց բեռն ալ դգալի կ՝Ը1քալ *

քիէպէա վաանգէ աղաաած ե. գրեթէ բո^ չոբովին վրայ գրած էր ալրիաիոս , բայց վեբֆի ասաիճանի ակար էր է ե֊ գեո. ան^ ընգՀաա խնավքի կարօա ըլլալուն է միան^ գաւ/այն ղինբը ղուարթացընելու ու ղթսւ^, ղեալ բ ունելու վախճանալ ալ % (քա^^ա^էլ նէ ե \\րսոլչս օրուան մեծ մասն իրեն քո*.

□ւցւէւշտճ ԵV