Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/163

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

վր ։ կյանցընէին* \քաւրիաիոոի խնգիրքո^ վր օրիորգն իր ազգականին խուցը ախէյ, խսպքքեր^Էր ՛Իր ՚արուհսաանոցը • րոլոր օ, րը+կԽգխաաԷր Հոն , շաւո անգամ՛ ալ՚գի^

շեըըկր Հսկէր * \*կր կը նկարկր , կամ՝

կ՚ասղնեգործէր > իսԿ Հ\ԲսոԸ" Կէ± Էր*֊էր կամ՚ոդակերպ կր Հիւսէր * \)կզրան (քաւ, րիաիոսի շաւո ախորժելի երե֊ցեր էր այս րնաանեկան աեսարանր • րայց քանի որ մասրէքէայն առողջութիւնը կր զօրանար յ սրաին ալ Հոգւոյն Հիւանգութիւններն ալ նորէնկը աիրէին վրան յ ե֊ կամաց կամաց կը սկսէր սրաէն նեղանալ ալս երկու. ©^ րիորգաց ցուցուցաե խնամքներուն վր*Հք » որոնք *դերրէք քովէն կը զաԱՓւէին * նեցաձ* պարաալորութՏէանցն գիաակցու^ թիւնը՝՝ա**անցիրգիանալուն կը ճէկէր զին^ քր միրկալից մթնոլորաի մը պէս . թեթե. ե(ՀԻ*քՒ՝*Գ*»ցձ"մ՝րմը կըըձր իրճակա֊ աադրին խո+լ ձայնը , նման քրոց մակըն^ թաՓցոսթեան Հեէւաւոր աղաղակին % ՝

իրիկունմը որ խորունկ քնոյ մէշ կ՝ե^ րնւար է՚յքագգազինէ և. \\րսորս սաոլի մը երկու կող^Ր նսաաձ՝ ցած ձայնով կը խօասկցէին , կանթեղին լուսովն աշխա^ աեքովէ

--ս իԴչ անմեգ Հրեչաակ , կ՚ըսէր

սալա % ֊ ամենե-ին շեմ՝ ցաւիր իրեն Համար ըր*–ն հախքերնուս վրայ •՝ Հարկ ըլլար նէ՝ գլխարկս ու վաաւակս ալ գրաւ կը գնէի* իսր՚ր– սաակնիս իրեն Հիւանգութեանը

ԼյՕՕքէւշ