Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/170

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 138 -

լու Համար ընտրելագոյն գրութիւնը ք, իք» խելացի ու ազնիւ կինը ք ո վը \նս ա ա՚ձ\ ա ճ ե^ գով կ՚աշխատէր , ե աչրը ելմլ&ւ պղ^քիկ աղոցը վրան էր , որոնք Հօրերնոճն^քով^ կր խաղային * \Հարսոյ երբե&և երրեէֆ ^ խատութեան սեղաֆաաախտակէն կր Հե^ ոյանար կու. գար ընկերոջը քովը ՝ք կավ՝ աղօտները կր գրկէր • յետոյ նիրէն գորձը կը սկսէր առաւելագոյն եռանգեավբ ւ բեմե երիտասարդ կինը ^էրամնժէի երգ մը Կ՝եր գէր ք այն անմաՀ երգերէն մէկը որոնք մխիթարութիւն եղան Հպլրենեաց . էրիկն աէ առանց աշխ ասաւթիւնձ ընգՀա^, աելու գօրաւոր ե պարծենկոտ ձ այն ով մր տան վերտին սաղերը կը կրկնէր ւ \$րրպ* ի֊ րիկունը կը մօտենար է կինը իրենց.չավաւ^ ւոր ^ կերակուրը կը\պլթպրսՀստԷր Հ Հաա անգամ՛ ելակաւցն րախոկ կը նստէին՛ ս,եղ*ո^ նին վրայ ք որուն գՓրգն Էին ոպոփ անմեգ շօա»ախօսութիւնները ք ե֊ընապնեկանխօ^ սակցդւթեանց . ղբաղեալ գի$իբԸտ աասվէ

կ՚երթար* , …..

աւրի տիոս պաաուՀանին ՚վրո^լ թեմկ, Ր^վը կրթընաե* ստէպ վեր ՛ի 4խբոյ աչքով մը այո ընտանեաց ներքին աշխաՓսաէր 1ւ գովելի կենաց տեսարանը կը ղննէբ բայց ոչ եթէ Հետսզտքրութեան Համարդ կամ՝ որպէս զի օգտակար գաս. մը ոանէ իբեն • Հապա միալն պարապ ըքլՓՀԱ*>ն Հ՚տ± մար կը նայէր ւ \\սկ ագգաղինէ, կ՚ախսր^. մէբ անոնց օրական ընթացքը ՚դիտեԼ% Ա,

□ւցւէւշտճ ԵV