Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/172

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 140 -

աղստե ալ ասնգիէն կրցածնան. \չափ սկսան պոաւալ* \^ագգագինէ ա$Ո ագԷասՀ, լի տեսաբանը տեսնելովդ Հգութլ* չ*քարփե^ ցաւ. ♦ խուցէն գուբս. եըսլ^Հ (ւ^քասնի վայբկենէն պյն րնաոանեաց > մկքն 41 բոնց Հաճոյա կան էին իբ . այցեըսՔիլձնե^ ԲԸ * \քբբոբ պաաճասՆ Հ գգցուցՀ Աէիոպխձի տրտմութեան ք > ՝• «.•

— « Ա^՚՚է» ԿԹշ * երիկ*։"*"**

իսկ բաանագատեալէ լմրնցրնելու՛յսէնձնա*, բարութիւն մր % որուն, յաքոալութենէն կտ*Հ ձտխսրգութենէն կախուաձ է մեր. ապա^ գայնէ Աեաք գիաեր թէ աբգեղքիր վրոցչա^ աիագսանց Համարմունք ունենալէն յանձն առեր է այս գործս > չէ նէ իր սա» գան ալը Հիմա չօգներ իրեն • բալց բանը ս$ա» Է՝ որ խեալճը չկրնար աալէկ յաֆոգցրնել գսզն * \շբիկո զիո ու մեր սիրելի ագպբը մաածե^ լով կը ցաւի • ես ալ իրեն աորաաաաքը տեսնալով կու լա՛ք՝*

— 0իբ"*& 9բՒ°ՐԳ * գպաձակգաըգ ինքգիկքս խարեցի կարծելով թէ ե*ալա* րուեսաագէտ մըն ե$ք ♦ րնգ Հակաա»*սկն՝ գորմելի մարգ մըն եմ՝, 1ւ ձեսքէաաւրիշչ բան չգար բայց եթէ տախտակ վէերկշ եա աթոաի սարեր շինել* - . , . …–ո

— Մ/՛՛ ասանկ , պատասխանել քագցբութեամբ \քւադգադինէ>~ մ*որգոէ\Ա տագանգն ալ իր ժաման ակն ՝աաանի րՈաալալին պէս է 1քիջակ կարգիմձրգիկն են Հալ ն ոբ միշտ պատրաստ են ձեաաք զարնելու 1ւ

□ւցւէւշտճ ԵV