Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/175

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

պաբձոփթթիլն՛ կը կոչուի է Այսպէս \քասւրի^ աիոս Հ սրգըկթէ մեոեալ կը այն ամէն րաներոՀI»՝ որ .կեանք կու. տան ք ներքին գ*Հլգ1զնի ՝Հաճքթւթեամի մր կ՚ուրախանար՛ այն\*Հպ*Հւորութեանր վրայ որ ինքը Ք"վի եդրվՀերուն վիայ կրնէը . \\նձնասիրու^ թֆնէ^գրքիոուԿած% էրրե. մոգական Հնարիւք իր*ՀԽաքերն ստացսւն այն գըչի ճարտա^ րոլթխնն **ւ ճշդութիւնը 9 որ ատենզը աս^ պեաին պարծանքն էին * ԱաղթողլՀրեշտա^ կասթ*աը կագնւոյն ձեոք էն խալըսած՝ իր թխթև– թե֊եըը կր շարժէր է ^անի մը ժա^ մոլան մէֆյ այն գէվքն՝ որ աաւաք^ հաղիւ սկսոփՈՓ կինար՝ըսուիէք անանկ մո^քուր ու անանկ Ոկորկ եղաւ է իրր1ւ թէ մարմարիս^ նի վրայ վարուած րլլար *՝

. -«՝ \ԼՀ»՛ այս էր ընելիքը , րսաւ (քաւ^ րիաիոս գործիները < անգին նետելովյ ու՝ շ^պկին ՚– թե-երը վսՀա իքեցընելովյ. շաա գձլԻհՈՀրին րան մը չէր • «

խեղճընապնեաց ուր ախ ութիւնն երե^ ւակույելու է , տղստները ծափ կը ղար^ նէին^ կնիկն ու էրիկը գարՏանքով ե ե. րախաագիաութեամր լցեայլ ք ուրախակից կըքիՀքԲ՛ Ս*աւրիաիոսի% ըրած գործոյն Հայ, մսաբ , ձւ կօըՀնէին իր բարեգործութիւնը *• \քագգաղինէ ըւիկ Լ կէս մը ժպտելով կը նսՀյէր Հքաւրիսվասի վրայ սւ կը կարծէր թէ \ք՚ող$ր ուրախութեամր մը գինովցեր էր Հսնիկայ ք իոկ \ք ալրիաիոս ընգ Հակա^ ո.ակն աշխատութիւնը լմընցուց ածին պէս

ՇօօջԽ