Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/176

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 144 -

իկէդիֆշը նեբքուսս* պախարակեր էր թէ ^ անմաակասն ու փուձ ղքււարվութիւձ ուզեր էր ընել • ե. որովՀեաե. ամէն րանէ աւելի գորովոյ պեսարսՀկներն, անախբրժ էին իրեն» ուգեյրւէ շուսաուէըմընցընելներ^ կայ աեսարանն ալ Հագոլզաը մէկէն Հա^ գաւ է

-- « Ա՜՛Հ ք պարոն է գոլ իմ՝ կեակթս խա^ չըսեցիր » աղաղակեց գործաւորը ղեղուն սրաովյ

- Էս անանկ կը Համարիմ՝ք պաաաս^ խանեց \քաւրիաիոո պագ կերպովդ մը ^ որ խօզթի Համար 1ւ չավ*աղանցութեամր կ՝ը^ սես այս բանը • ապա թէ ոչ շաա գէչձաՈ^ ռայ ու.թիւն մը ըրած կ՝ըԱաքի քեղի , ևչիր արժէր շնորՀակալ ըԱալ ինծի > *

\Լյս ըսաւ /ւ ուժովդ մը մէկգի Հրեյուէ այն նաայելի մանուկներն% որ կը գգուէին ղի%րը * անանկ գուրս եըսւ ինչպէս որ ներս մաեր էր 9 ե. իր խուցն առանձնացաւ. < ինչքէն արգեգք աւաաք կու գար այս վայ֊ րենութիւնը* - մարգս ւս սիր ան անգունգ մըն է անարգ վաաութեանց « Ա/սււ2ւ^ գիանաըււ \քաւրիաիոս անոր Համար կաա^ ղաե էր 9 որովՀեաե ալանկէց վերքը պաա^, ճտուակր մը չէր կրնար րերել չաշխաաե^ ըււ Համար ։ \ֆյէոլեսաաւորները սարսա^ էի ե ցան անոր այս կերպովդ երթալը ւոես^ նեըէվք Լ շաա կը ցաւէին որ չկրցան ի^ րենց երախաադիաոէթիւնն յպլանելէ իււք \ՀագգաղինԷ , որուն սրաին ծանր Հա^

□ւցւէւշտճ ԵV