Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/181

Այս էջը սրբագրված չէ


~ (49 -

քաքայիրութիլնքլ պաեսեյրսւ ու կյաաքըը գեգեեցաւ * ՝Հ*սնի քակի անդամ* առանց պա աճառի յանկարծ ղայրպնսգովք, նոյն իսկ իր մօրարեո. թքքոսոնՏձ առքեւ > ԳՐԲ^ի֊

ները գկտին զարկաւ ու սաթին սոսկ խպՆ

աասկՀց սկսած գպ»Կ . կարծես.թէ չէր գի, տէր որ դոՀին Հեա* /սառն ուած ադնուա^ կան շնորՀքֆ անոր* յարգը կր՝ կրկնսարսսլ*. կէ գ ճւ թէ զեգձչյյկագոյն անձին նուիրմ՝ան Հեա պէար է միանայ անգկԼ ժպիա մր ւ Այ^ վայրկեաններասն աՀաւոր էր քա^ րիաիռո * \Տէապգադինէ ախրսւթեամր երե^ սը կը նայէր . յետոյ• երրոր թշուառ երի^ Ոքասարգն ուժէ ինկ*գծ ու էոպ>ի վրայ չկսՀ, րենսգովկենալ անկոգնին. վրայ կր սաարա^ ծուէր » օրիսրգր կը-մձաենար անոր էւ ճակ^

աԻն Ո—՚ԻԽՀ Կքէ • ր«ս& քիլ ան֊

գամ՛ կՀրքըսր որ \Հաւրիաիոս կոպիա խօս^ քսվ մը չՀեռէսցընէր յավէն. գանի կայ « Հպարտութիւնն էր միայն պա. կը գրգողը Լ կը խրախուսէր գիկն այս մրցանաց՝ ո^ րուն ձեոք գար կեր էր • ամէն. րան է աւե^ յի կը վասխսգէր իր մորստեռ թոռանը կա^ րոա չըքքԼ* II/՛ մտածութիւնը տմիպյն՝ թէ \$ագգագինէ իր ադամանդները ծախեր էր ««. կ՚աշխատէր իրեն Հաւճսր %. րեռ »1ըն էր իր սրաքան վրպյ * \քիանգամայն սրտէն

՝*լ կ՝Շ"կ՝՝ թէ Հրր»ր \ք»պգադինէի

վիճակն ապաՀովցրնեըաւ րԱայ % աէպարսքթ էկէ շէր ունենար անոր. ե կրնար ուպածին պէս իր կենացը վեր2 տալւ Ածձնասպա^

ՇօօջԽ