Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/185

Այս էջը սրբագրված չէ


- IIX -

թիւններր մաւՏսնակ չէին գտնար \քալրի^ լոիոսի սրաին ՚^էք պագար ե թելս ւ , որով^ Հ ետԼվլրիկսւնը Հ աս ածին պէս՝ սանէն գուբս կը վափոնէր այն րտրպական օգուտն՝ որ աոանց գիտնալուն օրուան մէք^ քՕպեր էր 4 իր կարծեացն՝ իր աստիճանին

չձ*յԺլոՎ միակերպ ու քաւլսզ*»3ւպ մը կեանք անցընելու » պարգապէ ս գսւրցելա էր որ իր ք»քացն Համեմատ կ՝ ով. գէր ապրիլ* խօ^ք մէֆերնիս մևայ , ալրիաիոս §րսո^ չայի խոՀակերսւթիւնը չէր ախորժէր . \Հսպգագինկի Հետ ալ դիմ՛աց է դիմաց կե^ րակսւր ուտելը չիր սիրէր « Վերջապէս , ինչպէս ամէն ակար արարտծներր , ||*աւ. րիաիոս միարը գրած կր ցուցրնել յայտա նասլէո, որ իկրն իր կամքէն միայն կը կա^. քսուկ ր » ^Լաւաւօտը թեթե. նախաճաշիկ մը Կ՚ընէր իր խուցին մէքյ, իսկ իրիկոլյսն՝ եր^ րսր Հրքակայից ժ ապացոյցները ժամը վեց կը գարնէիե , կը Հանէր վրայէն րաճկո^ նակը ք կը՚Հագուէր ու գուրս կ՝ելլար շատ անգամ՛աււանց րպոր օրուանը մէք իր մօ^ րսՀքեա. թոոը տեսած Ը1Ը9՚լսւ ♦ ոլպվՀեա/ւ սգ ամենեւին ինթգինթը պարտական չէր Համարէր անոր քանի որ ինքն իր ապրուսյ տը կը ճարէր ւ կ^ագչսդ ու Հանգար ա դրլ, խով գուրս կ՚ելլէր ե արիւնը ղովացած աշխատութեամր Գ ըւ ութ համր 4 աււանց ձնսւթեամր « \\կդրան ուրախութիւնը գթոձ թէ ինրիրմէն գուրս կը Հանէր ղինքը իր վերնայարկէն դուրււ աեսնեյսվլ ինք ւլին^

Օւցւէւշտճ Ե7