Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/189

Այս էջը սրբագրված չէ


- 157 -

չուռ՛էր է երրոր իր է/շրսւքեո. թոռան սիրլ, էոլէ վիրԽւոբելու ժ ամանա կը կու գալէ Հաճ, ճաիեվ | Հնս/բաղիւտ ու ճարտասան կ՝րլ^ ր*»ի* |»/» խ&զբերովը կ՚իմացընէր որ ամէն թանկ աւելի սա Ոտիկ ձանձրացեր Էրք^աղ.^ գաղինԷԷն հւ \\րսոլայէն ւ \^ագդ աղին Է անոր ամԷն ղուրցածներուն քաւլցր պաա^ ճառաբանութհամր ու. անվավաիէելի աղ^ Նուու թ ե ամը է/ր սլաաաոիւան կու աար . բայց Որսոլաս գիաէր որ խեզճ 0րիոր՚\ Ր արցունք կր թէաիէր ազգականին երթալէն

ՎՒրԽ ■■

0/* ՚^Ը & ե՛ռքը աշխատութիւն չունենա^ լուի ալրիաիոս , աո֊աւօաւսնց ան էն գուրս ելեր էր ու ինչուան իրիկուն աս դիս ան^ դին թավ/աււե ր՝ այն Հրակէզ արեուն ւոակ, որ կր բորբոքէ ճաՀիճներու աիղւՈ» ու սւ֊ նարգ կրից ՚ք^ք՚՚Ր 1 Լ/՚ն իտալական |(|»ւււ^ աըոնին մօւոերր՝ կերակուր կերաւ պանդո֊ կի մր մէք է որուն Հաւ/բաւն այն չափ ըսւ ելած չէր ։ \)՝"՚թ ք1ւՈլՍ(՛ ՛էր ծ՚՚՚յրւ՛ նստած ու կանթեղի մը լուսովը լուսաւորուած ք ր իչ կ եր ա ւ ու ետ1ւէ հաեկլ լեց ու պար պ եց ալղուլով խառնուած ղինւոյ շիշ մը , ան ղի^ նիէն՝ ղորն որ ներս մսւցրնելու Համար ոչ երրէք աուրք վճարուած է մաբսաաանց ւ յ\աա տարբերութիւն կար աս կերակու^ րին ու ան ճաշերուն մէք^ որ աաենօք աէր աւրիաիոս զուարթ րնկեր ներով քՀաբխլա Լքբձւո(1այի(ւ սրաՀներուն մէք > ո^ բուն դրանն առքե. կր սպասէ բ իր կառքն %

□ւցւէւշտճ ԵV ՀյՕՕՀւՇ