Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/190

Այս էջը սրբագրված չէ


- 158 -

ե. զաւթին քովը իր սենեկապան ծասան ւ Ալւմուկները սեղանին ծածկոցին կրթըն^ ցուցած 9 ե. ձեոքերը ճակտին գրած 9 եր^ կար աաեն ղրգո-իչ մտածութեանց ան^ գունդի մր ւ/է^ ընկղմած մնաց > ղորոէտ աւելի կը սասակացընէին գինովութեան գոլորշիները * Գլուխն ու զգայարանները գինիին ուժէն բոընկած է ճամբու գլուվս^ ներու Վրայ անցուց իրիկուան մնացած ժ ամանա կը անցնողները զննելու զբաղեր լով ։ \յրրոր իր մօրաքեո. թոո֊ան խուցը մտաւ $ Ա%ագղ.աղինէ միայն մնացեր էր Հոն . որովՀետԼւ ք)րսոլա աո֊ֆի իրիկուընէ ՝ի վեր թեթԼ տկարութիւն մը զգալովդ \յ^ագդաղինէ րոնադաաեր էր զինրը որ երթայ կանուխ պաո֊կի ։ \)րրոր |^աւրի^, աիոս ներս մաաւ \^ագգաղինէ կարդալու Հեա էր է %ոցեց գիրրը » սաոլին վրայ գը^ րաւ է ե. սովորական ընդունելութիւնն ը^ րաւ ազգականին $ աո.անց կարծես թէ ան^ դրադաոնալու անոր ղէւ(քին այլայլութեայ նը 9 աչքեբուն մութ փայլունութեանն ճւ երեսին կար մը ութ ե անը , որ գինւոյն ար^ գիլկըն էին * աւրի աիոս իր սովորական աեղը նսաաւ 9 ճւ կտրուկ ու ապք ձ այն ովԼ մը անանկ չափազանց գովեսաի խօսքեր զուրցեց օրիորղին 9 որ անիկաչ սկզրան զարմանքովդ ւ/ը երեսը նայեցաւ 9 ետքը բարձրաձայն ծիծաղեցաւ ։ քՀայց այս ծի^ ծաղն ու աս զուարթութիւնն ոբով^կաաա^ կի տեգ կ%աոնէր եղածը % աւելի էէսաւեցին

□ւցւէւշտճ ԵV ՀյՕՕՀւՇ