Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/196

Այս էջը սրբագրված չէ


- 164 -

նաձ ւ Ա սկսաւ պգաի րաիեմադթավթֆւն մը արաթս^սնել ղոթ առա^ց սպւվձրէլ*. րայց սրաին այլայլօւթենէն կարե*

ցաւ 9 եւ \քաւրիաիսսի գիրկէ վազեց դլ.ա± մէն սագի րօ*ր*վ Հասնիս &**ելոաէ աֆսդ* աօնը շնսրՀաւորճց , Լ արցունքները եըի± աասարդին վրաջ կը վազէին է֊ գադինէի ալ կարգէ* եկաւ , սեղանին՛ վըԼ րայ էն ձեսքն երկֆցբւց ^աւրիթփափ և, քանի մը պարղ ու սիրսդիր իո^քեր գա֊թլ.

0%* Ա,/* ՚ԳՒ9Ւ» սեղանին Փոյքցը լդար^

ներով ու. սրղքսիմաաներսւէ ծածկուեր Էր ինլպէս ՝ի Հալզրավէր. Հին գինլոյշիլւխ,

ղոր երկու. օրիորդներն այս օրու ւսնս Հա^ մ՝ար ճարեր Էին՝ ամիս մր սասաիկ խնայ^ ութիւն ու ղոՀեր րնելովէ ծաւլքլըներուն մէքէն իք» կՆրաէ/ու/աք՝ սրա/ւած երկայն վիզը վեր ան կեր Էր . օղը բացուեր Էր . թռչունդ ները քնանալէն սաւաք^ 1լերղ էին պարաի֊ զին մէջ . թաց տեր/ւներուն զմայլէ*ցու ցիչ Հոաերը բաց սլատուՀանԷն ներս կու. գայ^ ին . վերջապէս՝ ւ սրեն երկնից երեսէն ա. ներե-Ոէ.թանալու, մօաեցած » սե ղանին վը^ րայ զուարթ ճաո.ագայթ մը ծագեր Էր , ոէ.ււկից ասլակիներր աղուոր բիւրեղի նման կը վք/սլւիրլէին ։ «|Հանի որ աւրիաիոս իր Հօրենակւսն աունէն Հեաւացե ր էր * այս ոաքին անդամ էր որ ուրիշներն իր աօնին օրը կր շնորՀւսւ որ էին իրեն ։ Ա,/" ւոաբե^ զարձն որ դրեթէ աասր աաբուըքւէ ՝ի ՚//՛ր մոռցուեր էր , բոլոր իր պաատսնեկթւթեան

0ւցւէւ26ճ ԵV ՇօօջԽ