Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/200

Այս էջը սրբագրված չէ


ԺԳ

ՀՀաա կր ֆոսրոլի մէկը թէ ոը աոիոս իր բնութենէն բոլորովին յագաաած Հոսքաբի | ոպսսիւանայ պլգ յոպքԽւթեանն Համար է 4 ւֆաբը զն է պ» րան չէր

մնար րնել \քաւ/փսվո9սիՀ (՛թէ ձեոյձ»

երկնցընել ու առնել իր եքփաասարգու^ թիւնն ու անոր ամէն անՀե*0աքած .գան*, ձերը • պլսպիսի կարծիքս ւնեցոգը ^օաւււ^ ծղլ դիտաւորութիւնը չըմբոներ , որ կ՝ու^ գէ որ քաւութիւնն առթէ մարգուն նորո֊ գութիւնը 9 ե. թոգ չաար որ Հէկ որոճան ՚ մէքյՐարգս այն սրրագան բլրոյն գագաթն ելըսյ՝ որուն ճամբուն վրայ վար ինկեր է է

\Լյգ Վառ– ՝Ւ ՎՒբ ^սԻւռ ձաա ՛ա֊

ժուաբին է > ե. ^ալրիաիոս էն աւելի զօրա^ ւորները կը ճանչնամ՝որ կէս ճամբան մր֊ րայ կանկ առած են խոնքեալ , վասաակա^ բեկ ե աժգոյն 9 սարսափած աչքովմր չա^ վաելովայն երկար անցքն որ գեռ կը մնար ընելու < ի^ւաւ է որ անոնց քովԼ Հրեշաակ

Օւցւէւշտճ ԵV