Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/201

Այս էջը սրբագրված չէ


^

- 109 -մը շկար ղէրեէկ* ղօբացընելու Համար 9 ե\, բեսնուն քբաինքը սբբելու 9 ճւ ցուց ընելու Համար իրենը ամենէն աւելի կարճ ե. Հարթ ճաւ/բան 9 ուսկից կոբծանեալ Հոգիները կրնսւն երկնային գագաթը Հասնիլ•

յլ^ուէ^ ըէըննալու վրայ էր • նոյեմբերը աուաք կ՚երթար 9 եղեամէ վերարկուին աա^ կը գոգալովյ անձբ1ւէն քուր կար ած 9 ոա^ քերը շաղախի մէք թաթխուած 9 ե. ճակա^ աոը մառախուղովդ պաւոած * Այօ եղանա^ կին աուած խորունկ տխրութիւնն ըմբռնել լու Համար 9 պէւատ է մարգ իարխլ ըլլայ՝ մինաւոր ք ագքաա 9 աււանց ընաանեաց 9 ե. բռնագաքոուաձ ըլլալ կերակուր գանե^ լու Համար ան էն գուբս ելլալ 9 ու գաբ ձին աաենը մւղքէն անցընէ որ աան մէք ագաՀ կրակարանի մը առ.քեւ ծնկան վրայ նսաած միայնութեան Հեա ընկերութիւն պիաի ը^ նէ * \^աւբիւոիոս ք|րսոլսւյի խո Հակերու.^ թեանը վրայ ունեցած կանխակալ կարծիք քը մէկգի թոգլովյ ճւ ձմեււսւան սասակու^ թենէն սաիպուելուԼ ընաանեաց կեանքն ընարելու 9 վերքապէս յանձն աաւեր էր իր մօրպքեւլ թոււանն Հեա ճաշելու անկէց եա^ քը ։ ի|ք| աօնին իրիկուան ունեցած ան^. խառն գգացմունքները անցած գացած ըլ^ լալուէյ նեղութիւն քաշեց վարժելու այն Հասարակ քաղսւք ացւոյ սեղանին ։ \ֆակայն երբոր Հիւսիսային քամին կը փչէր ճւ ձիւ^ նը պւաոՈւՀանաց ապակիներուն կը ղար^ նէր է ախոբժանզք »ՐաքԷն կը ղուրցէր որ

8

Օւցւէւշտճ ԵV