Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/210

Այս էջը սրբագրված չէ


- 178 -

ձրացուէր կիրքն՝ երկնայ էն սլաշչոօն մր աալով անոր « Այ^ վիպասանութեան , ինչսլէս նոյն աաենուան ապուած ուրիշ^ շաա վիպասանութեանդ մէք % գիւցաղնը յեա ոաքի աակ առնելու այն ամէն կար^ ծեալծիծաղական նախապաշարմու^քներն որոնցմով կր ըաղէլանայ գասաիարակու^ թիւնր է յեա նախաաելու ղմէսրգկային ըն^ կերութիւնն Էսւսսւ^ ղասաուածս նախա^ ա ելուն նման » կամ՝ ման ա լան գ \^ոլոնի պէս որ իր կենցաղավարութեան օրինա^ կաւր պիաի վերականգնէր գայն , յեա ա^ մէն կարգագրութիւններր քնքեէ քւսնալու յաւ/աո. կո-ուովմր , վերքապէս տեղի կու աար ու կր վՀաաէր • \^արգկանցմէ ճւ յի^ րաց յուսաՀաաելով^ ե. գայրան ալով այն ապականեալ ընկերութեան վրայ » որ չէր ընգունէը իր ամրարաաւանութեանը աը^ ւած օրէնքներն ու իր Հ անճար ոյն պաա^, գամեերր , զանիկայ պաաժելու Համար անձնասպանութեան կը գիմէր իրրե ՝ի վերքին ե. 9ի միակ ապա սա ան աշիսարՀիս վրայ մեծ սրաուէե. ղեղեցիկ Հոգւովմարգ^, կանց ւ (Հայց չէր ուղէր յաղթուած խոս^ աովանիյլ ինրղինրր > կըքանար ծածկելու իր պարւո ութ իւնն ու Հոգեվարքը կաաա^ ղութեան աղադակաւ ղեր կինս ե. ղեր կիր քաւՈսՀրելովյէ ք^ոլոր այս ղեղեցիկ րանե^ րը | որոնք աւէրողք սերնգեան մը դարմանէ քը կը շարժէին , թեթե. 9 անոյշ ե ճամար^ աակոգ ոճով մը գրուած էին% նմւսն այն

□ւցւէւշտճ ԵV ՀյՕՕՀւՇ