Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/211

Այս էջը սրբագրված չէ


- 179 -

շոնչաններուն որ ազնիւ ասպետը կը շի^ նէր ՚ի ՚Հյիւբեմպէբկ ։ \Հաւրիաիոս այս գրքին մէք տյն մտած ութիւններուն Հաւա^ տար իմ՝ պատկերը կը գտնար՝ որոնցմով^ երկար աաեն մաշեր էր 9 ճւ որոնք՝ թէպէա թմրած էին՝ ^ձո կրնային աըթըննալ թե^ թե. ադգեցութեամբ մը * ԱսոՀ մութ ու գէչ կրակովդմը աչքը կը սկսէր վառուիլ. ձալնն ալկամաց կամաց աՀաւոր ճւ սպաս նալից ոճ մը կ՚առնէր * \Լյնպէս ինքզինքը նոյն կը գտնար այն գիւցազին Հեա՝ որուն անէծքները կը կարգար 9 որ կարծես թէ ինքն իր րերնէն կը խօսէր . նոյն վայրկե^ նին չար ոգին նորէն յարձակեր էր վրան է Ս՝ագգաղինէ գոզալով մտիկ կ՚ընէր 9 ք&ե^ րեզա բնական զարմանքի ԳՐՐՈէԼ^ ^Ը 9 ք)/՛* սոլա կէս մը ծաղրածու կեըպով^ւ/ը 9 տրոս Ա%արսոյ ալ բարեսիրտ նայուածքովդ որուն մէք քիչ ՚էը տհաճութիւն կը ցոլար * ԳՀաւբիտիոս երբոր գիրքր լմընցուց 9 նե^ տեց զայն ստոլին վրայ և. իր ունկնգրաց վրայ յաղթանակի ուրախութեամբ ու Հե^ ապքրքրական աչք ով մը նայեցաւ • կար ծես թէ կ՚ուզէր անոնց կա՛րծիքն իմանալէ

- « Աս ի՜նչ սնոտիք 9 ըսաւ \Հրսոլա 9

աս ի՛նչ անմտութեան շտեմարան ւ չար անզգամն Է այգ որ կ՛ուզէ աշխարՀիս խելք սորվեցընել 9 ճւ ինքն իր կեանքը չէլրնար կառավարել տ

- 4)արոն 9 ըսաւ պետրոս \Հարսոյ 9 գիտնաս որ շատ նուաստ ւէարգ Է այնպխ

□ւցւէւշտճ ԵV ՀյՕՕՀւՇ