Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/218

Այս էջը սրբագրված չէ


- -

ձսզ>ար մըն է որ քիչ անգամ՝ կը սխալի ♦ ՀՀուպէբգի երգեբով^ սիրտ շարժելու, ու. զուաբճացընելու Համար՝ բաւական չէ ե^ բաժշւոութիւն գիտնալը • բանաստեղծա^ կան Հոգի մը պէտք է ։ \Հա զգա զինէ այն երկնային Հանճարոյն ոգւոյն մէք խորա^ մհւխ թափանցած էր • ե. զգացածը սլարգ կերսլուէ չրթանցը վրայ կը յայտնէբ « ^ա^ նը շաա լեցուն չէր » ՐայՏ սիրա թափանց ցոգ էր . «ձ ղք կրնար չզգածուիլ անոր եբ^ գերէն ։ \Լյնպիսի գորովաշարժ մելամաղ^ ձոաութեամբ մը երգեց Հրաժեշտի ոզչոյՇբ, որ \^աւրիտիոսի սիր ան ելչսւ ։

Աչքեբը վեր վերուց \$աւրիաիոս գէպ ՝ի անոր , ե. այս աււաքին ան գամ* իր կե ^ նաց մէք ըմբոնեց որ անիկայ գեղեցիկ էր . ինչպէս որ աււաք ալ ըսի % ոչ թէ կա^ աարելութեան գաղափար մը կրնար ըլլալ անոր գէՀրը արձանագործի մը աււքե. * բայց իր Հոգւոլն ազնուութիւնն աչուըներուն մէք կը նշուլէր % ճւ նեբգաշնակ շրթունք^ ներուն գեղեցկութիւնը նշանաւոր էր ։ \\նչուան ան ատեն ^ աւրիաիոս գեղեց^ կութիւնը ցանկութենէ չէր զատած • զար^ լքանքն ու վւափազը իրարու Հեա կըխաո.^ նէր . Լ ոչ իսկ գիտէր թէ ինչպէս կ՚ըլլայ զարմանալը ։ Հիւ/ա նոբ զգայութիւն լքը զգաց իր վրայ • ճւ յափշտակուած կը նայէր \քագգաղինէի ։

Օւցւէւշտճ ԵV