Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/220

Այս էջը սրբագրված չէ


- 188 -իրենց աո.քի յսաակ պայծառութիւնն ըս^ տացեր Էին . շրթունքներն որ աաենզք բաբկութենէ կը կծկուէին ե. միշտ պա^ արա սա էին թունաւոր նետեր արձը կ ե լու է Հիւ/ա Հանգսաեան մէք թողուած աղեղան մը պէս թուլացած% ազնուութեան շնորՀք մը ունէին է *ՀյՈյն իսկ ձայնն ալ քաղցրա^ ցեր Էր • վեբքապէս , երբոր իր մօրաքեո. թոո-անն Հետ կը քալէր , կը տեսնէր որ իր պատանեկութեան ընթացից արա գութ իլ նը նոր էն գարձեր էր իր ոաքերուն վրայ < \յրկրորգ գարուն մը կը ծադքլէր իր վրայ , որ թեբէւս «չ նոյնչափ վայելչութեաւքբ պճնեալ էր% որչափ աո.աքին գարունն որ անցեր էր , բայց աւելի ապաՀով^ խոստ^ »Ոէւնքներ կու տար ե. Հիմակուց ամա^ ո.ուան գանձերովդ Հարուստ Էր < իաբէ ք խեղճ երիաասարղն աո.անց քանքիչէր Հալ, սած այգ կէտը • քանի քանի անգամ՚ քերն արեան մէք թաթխուած 1ւ երեսը քրտինքովդ թրքած% կանկ առաւ վՀատած ճամբուն եղեբացը վրայ • քանի քանի ան^ գամ՝ նպատակին մօտ Հասած% սաՀեցաւ ու գլբրաըկելով^ ինկաւ այն ղաո. ՝ի վայրէն վար% Որուն վրայ այնչչսփ ճգամբք ելեր էր է Հ^ատ անգամ՝ խռովութիւն մը կամ" թուլութիւն մը վրան գալովդ այն չափ ա^ միսներու մրցանաց ու աշխատութեան պտուղը կոբսնցուցեր Էր < Հ^աա անգամ՝ ալ այն միքոցին որ աղէկութեան սերմը կը սկսէր բուսնիլ որտին մէք է յանկարծա^.

Օւցւէւշտճ ԵV