Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/223

Այս էջը սրբագրված չէ


- 191 -

պսւրիշտ դար ու. մը մէք ձնած ըլլալով ք դուրկ էր ՛ի Հաւատոց • բայց գոն է իր պ ա^ Հապան Հրեշտակին ագգեցութԼամբը կը գւսրթնուին ի նմա յոյս ճւ սէր ։ Հէէր Հաւ^ լուսը , բայց կը յուսար , ճւ կ՚ուզէր Հաւ^ տալ . միանգամայն կը դի քան է ր |^ագգա^ գինէի խօսքին՝ թէ ամենեփն վնաս մը չը^ բերեր մարգուս՝ կրօնից սորվեցուցած &ՐՀ֊ մարտութիւններովե աշխարՀիս մէքյկեանր անցընելը » Ա՚ձ անկէ ետքը անձնասպա^ նութիւնը չէր Հսկէր իր գլքսուն բարձին վրայ • այն ւ/արդիկն որ աււաւօաուրնէ մինչե իրիկուն կ՚աշխատին՝ գիշեր ը խա^ դագ կը քնանան ճւ ամեն Լլին մսքերնէն շեն անցըներ գլուխնին ատբճանակ պար^ պելու < Այե ատրճանակներն որ ատենւք իր մխիթարութիւնն էին » Ա% ալրիաիոս ծա^ խեր էր գանոնբ ծադիկներ ընծայ ընելու Համար մօրաքեւլ թսււանն անոր տօնին օ^ րը* իր սրտին Հետ միանգամայն միստն ալ բարձր թււիչք մը ւսււեր էր . կը սիրէր գգե^ դարուեստս » ճւ կը կարդար բանասաեւլ, ծից քերթուածներր * \\նչպէս իր Հայրն ՝ի ՚Հյիւրեմպէրկ , այսպէս ինքն ալ ճանչցեր էր որ բանավարութիւնն է մարգուս ագ, նուականութիւնը ւ Աւշագրութիւն կ՚ընէր գագափարաց այն ատենուան աււած ըն^ թացքին 9 1ւ ներոգամտութեամբ > երբեմն ալ եււանգեամբ կը լսէը այն ամէն անՀնա^ րաւոր եդեմի 1 բարի գիտաւորութիւննե^

1 Գլ. Սէօրւ՚6.

□ւցւէւշտճ ԵV ՀյՕՕՀւՇ