Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/228

Այս էջը սրբագրված չէ


- 196 -

պատերն որ կը տեսնեն մեր աշխատիլը » մեր մտաեութեամբք պարարիլն նւ յուսա^ լը է միշտ պալատի մը պատեր են < Այծ փդթրիկ սենեակն ք որուն մէք իր վերանո^ բոզութիւնը կատարուեր էր աշխատանաց ե. Համակամութեան ձեոք ով) իրեն Համար տեսակ մը նուիրական տեղի մը գարձաե էր ձ ո՝~սկէ>3 առանց ցաւելու չէր կրնար Հեռանալ* սակայն այս երիաասարգն * Որ աաենզր անանկ անքաղաքավար ու կար^, երասիրտ էր % եղբօր պէս խնավքով^ Հոգ կ՚ընէր \^ագգա զինէի Հանգստութեանը վրայ • թշուառ կը սեպէբ իր կեանքն ա^ նոր Համար միայն% որ չէր կրնար գարձը, նել իբ աէօրպքեռ թոռանն այն Հարստու թիւնն որ կորսնցուցեր էր անիկալ 9 Ած»/» Համար խել մը անգամ՝ առաքարկեր էր ա^ նոր% փոխագրուելու աւելի ընգարձակ ու աւելի Հանգիստ բնակարան մը քէլ մը ա^ ւ֊ելի յաճախեալ թաղի մը մէք % \քագգա^, ղինէ պատասխաներ էր իրեն • - « \^նչմւ կենաց կերպերնիս փոխեկք ք երբոր այս վիճակին մէք^ երքանիկ եկ * \յրքանկու^ թիւնն ալ իր սիր ահ տեղերն ունի • անոր Համար զգուշանալու է անոնց գպչելու * Գիլ մը երկնքի մօտ ենբ » Բայ9 գուտ օգ մը կը շնչինբ . անբնակ թաղի մը մէք^ կը բնակինքէ ք բայց պատուՀաններնուս առքե. պարտէզ մը կը բացուի • փոխանակ կառ^ քերոլ աղաղակին՝ թռչնոց երդերը 1լար^ թընցընեն զմեզ առաւօտը • խուցերնիս

□ւցւէւշտճ ԵV ՀյՕՕՀւՇ