Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/23

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 11 -

նստին,թշուաոներսւ Հոգւղյն վրպլ «*• կը ճմլենպ*ղյն» \$էկ կողմանէ յուսաՀատաձ, միւս, .կողմքսնէ վրան կարողութիէվտ քքեա+ ցած, ՀՔՀէՓլսվյ խեգճ >ագ$իկը իֆկսգԼ աա^ րաձոյկէցտլ խոտին վրայ 4 արցսւկրները նորէֆ^քթկսան վսպիլւ |^րյպրգէ գԱսար^ կին ՚սեկ* ք-ապաւէնն/թրր քակած լացած\ փաենք աֆՀանգարա զեփիկսն իր իոսրաԽպլմազերուն ճետ կր խաղար % գո^ րսֆր կր ներկէր վերՀին ճտսգա*

գպլթմՀ։

փանի ,վր վսզրկեան ասանկ յուսղւՀա^ աակթեան մէք^ րնկղփ/ած կենալէն ետքը ք յանկարծակի, աքլթւոր ձի մը ահստւ ղր նի մրՀքպլլլ Հեո-զլ .անշալւժ կեցերՀր, ^ որուն գյպսւ ձայնը Հչէր լսահ . ձի՛գն վրտյ հեձերէըՀրխասՀօտղ, մը^և աֆսՀկկ գար^

վձցուէփթէԱՀսպիսի գԻ՚ԳՀքճ՛"*՛*. ^կէամ

ժամուն ^ պլնպիսի ա% (Կ՚/՚ՀԱ14Ւ&–,

օսսպւակալնին գՆ&իֆ Վր**Ա թարեարաոլթխձ% ձկար*գաֆ.*Փ % -

"—քՀՀարոն +րսս*ւ անոր , \Լսադւած է

որ գքեղ ինդ սգֆսւթեան կըխրկէ » Թէ

^*աձգացի ես + յպյաՀփ, կը տեսնաս Իր^ես ՀԱս^սրական մլլն եմ՛. երկու ժամէ աւելի է որ այս անտառին մէքյ/ոլորական, կըթափտսխք , ոչ կրնաւՐասկէց գուրս ել, լալԽ Հ03է չսլ գիտեմ թէ Դ<–ր կ՚երթամ՝* , կաղաչեքք սորվեցընէիր ինծի երթալդ^ ճամրաս ։

□ւցւէւշտե