Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/233

Այս էջը սրբագրված չէ


- 201 -սանձին եղած մի քոցը կուլար աււանց ղիտ^ Նա լու թէ ինլ պաաճաււէ աււաք կու. գար իր արցունքը $ Ամէն միքոց 9 նա1ւ քունի մէք^ ալ ֆ կր զգար որ իր ներսր նոր շէնք մր կր շինուի ւ ր այց Հազիւ, թէ շինուելուն ձայնը կրչոէր * \*նլ էր արգեօք եղածը • - ալրիաիոս օր մը կրցաւ, կէս մը ւ/ա. կարերել զայն $

Անգղիացի ազնուական մը % որ ցեղովդ ոլզզափաո. Հաւատքը պաՀած էր » իր գէշըր գաւառին մէք ունեցած գղեակնե^ րուն մէկուն աղօթարանը կ՚ուզէր զարգա^ րել \\ւնկարիոյ || • \յղիսարեթ թագու֊ Հւոյն մեծ քանգակովը • ուսաի \^արսոյի ձեոքով^ |^աւրիաիոսի յ անձնեց այս աշ^, խաաութիւնը * \յրիաասարգ գործաւորը մեծ ախորժովդ յանձն աււաւ այս րանս գ որովՀեաե իր մայրն ալ այն սրրուՀւոյն սւ^ նունն ունեցեր էր է ե որովՀեաե. շաա կը մեծարէր անոր յիշաաակը $ էէ սակայն թէպէա իր Հօրմէն կաաարեըսպէս սորված էր այգ արուեսաը » թէպէա շաա ճարպիկ էր իր արուեստին գրիչը գործածելու մէք » կագնւոյ փայտին ձեոք գպցընելու միքոցը խորին վՀաաութիւն մը զգաց ։ իձքձ որ ինչուան այն ատեն արՀամարՀած էր ա մէն գժուարութիւն այնպիսի Համարձա^ կութեամր մը որ կրնար ինչուան յանձնա^ պաստանութիւն ըսուիլ * Հիմա կը տարա^ կուսէր ք չէր կրնար փայտը զուր ել • ճւ ինքն իր երկչոտութեանը վրայ կը զարմա^

9*

Օւցւէւշտճ ԵV