Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/240

Այս էջը սրբագրված չէ


- 208 -անունն ունեցեր էր այն սակա ւօրեայ կե^ նաց մէք՝ որ երկրիս վրայ անցուցեր էր ։

ալրիաիոս ալ պաամեց թէ իր մայրն ալ% Որ նոյնպէս ծաղիկ Հասակի մէքյքեււեր էր» նոյն անուամբ կոչուած էր • ճւ այս նմա^ նակցութիւնը% թէ ե. թեթԼ նիւթի մր վրայ էր ֆ աս երկուքին մէք^տեսակ մր Համա^ կրութիւն պա աճառեց ւ Համառօտ ըսենք 9 ՛երկու, ժամէ վերքը երկուքն իրարմէ բաժձ նուեցան մէկմէկու վրայ գոՀ ու. գրեթէ բարեկամ՝ եղած ։

Այս մտերմութիւնն այսչափ պիաի չը^ մեար • սըր \շգուարգ $ որ Հարուստ էր ա^ ռանց ամբարտաւանութեան » ծանր ա^ ռանց բրտութեան 9 Հաղոբգական % սիրա^ լիր 9 ճւ պէս\ք եղած տեղը Հանճարեգ, այն քիլ անգղիացիներէն մէկն էր որ աղէկ աստղի մը տակ ծնած են է *կախատիպ անձ մը Համարուած էր ամենէն • ե. իրգք անանկ էր • միանգամայն բարձր աթռիլմիսք » ար^ գար բնաւորութիւն , վեՀանձն ու ասպե^ տական սիրտ ճւ անձնանուէր բնութիւն ունէր 9 ճւ Հարստութեան պարկեշտութիւ^ նը ք այսինքն այն ղգացմունքը որով փա^ փուկ Հոգւոյ տէր անձիրքներն իրենց սե^ րրնգեանն աստիճանն ու պատիւը կը ծած^ կեն ։ Աւելի եր քանի կ ե. աւելի կարիճ ղըս»^ նուած էր քան ղ^աւրիաիոս ե եբիտա^ սարգութեան մրրիկներուն մէքէն անցեր էր աււանց իր բնածին անարատութիւնը պղտի կերպովդ մը պղտորելու է ֆ^ւ խա^

Օւցւէւշտճ ԵV