Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/247

Այս էջը սրբագրված չէ


- -

Աօաւօա մը որ ան կո զնին վրայ նստած էր \քաւրիտիոս տրտում՝ տէս ուր ու լքետլ% 1ւ սարսափովդ էնրը էրեն կր Հարցրնէր էր աս վիճակն Հասնելուն պա աճառը , տզնը^ ՛լականը ներս մտաւ՝ սովորականէն աւելէ ծանր գէվրովյ կկաւ \քաւբիտէոսի քովը նստաւ , ե. առանց ր երանը բանալու սկը~ սա ւ գաւս» պանէն ծայ բովն աներեւոյթ բո^ լոր ակն եր ձեացըն ել յատակին աաիտա֊ կամածին վրայ 9 ճւ կերպարանքէն յայտնի կիմացուէր որ Հարկաւոր բան մը ունէր րսելոլ էւ չէր գիտէր ինչպէս սկըսի . րիաիոս ալանձկութեամբ մը կը զննէր գա^ նէկայ 9 կարծես թէ կը մակաբերէր որ այն «քրրէկն որուն մերձաւորութիւնն այնչափ վնասակար եղեր էր էրեն ամսէ մը ՛ի վեր ք ան մէքոցէն գլխուն պէտէ փրթէր »

- « \քաւրէաէոս , ըսաւ վերջապէս սրր կգուաբգ շփոթած կերպովդ մը ինչսլէս որ սովորական է Հարուստներուն երբոր աղքատաց Հետ կր խօսին » ես քու քոլրգ կը սիր էի տեսնելէս առաքեալ* փ/ււ խօս^ քերգ պատճառ եղան էնծի զանէ կայ սէ~ րելու • ճւ երկուքնուգ վրայ տարածեալէ այն գորովն ու մեծարանքը որ առաք^ մէայն քու վրագ ունեցեր էէ ։ կրբոր զէնքն ան^ ձաաՐբ ճանչցայ է այս զգացմու^քը քէլա֊ տենուան մէք^ սէրոյ գարձաւ է (| ՜Հ ազնէւ եբէտասարգներ ք ես տեգեկհւթէւն մը չունէմ՝ ձեր ա զգա աոՀմէն ու ձեր առքի վիճակին վրայ . բայց ես ձեր Հէմակուան

Օւցւէւշտճ ԵV