Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/25

Այս էջը սրբագրված չէ


- 45 -

-՛1՛ \)իխհւսԱարդն աւէ&ւ. ծրարը եւ ամեւր տէր ՀՀսէաէա&ծ^ձիԵւն թամբին վրայ . եսքբր սկսան դէպ ՚ի դղեակն աոա^ երթԱէլ, ե+ աէւնէն ռղ^ գեղեցիկ հւՀլրւ. կենդանին » որ աշնանային թարմ՝ խոտերուն Հա$/ը կը նայէր է \0 V •

« ^ւրե&ե է ըսաւ երիտասարդը » եր^ բոր *քեդի Հանգիպեցպյ կորս ուեր մոլորեր Էիր > ու չէիր դիտէր ինչ ընելիքդ » Հատ ուրախ եմ՝ որ դիպուածովդ այս կողմէն ես կայ \ ապա թէ հաւսօ/նակւձն է Որ այս գիչեր ասաեկաց լուոոյն տակ պիտի պաո.^ կէիք»՝ անտառներու մամՏէ՚ւոին վրայ * ՚ «– \ԼրդԷն աչրս առեր էի ո ։ ՝ Էէ ՀժԽ պաէոմեց օրիոիՀր թէ թնչսլէս խարեր էր ղիկր ԸիէոՈյ ։

ք±իէս.հ/ ըսածդ, անզգամին• մեծն է , ե. երկս լ. ականքհ ալ կսղաւելրւ՝ աբժանա^ ւօր * (^ք գծւ՜ՎաըէրփաԱ\ր կ՚երթաս՝ ա֊ նանկ չէ\ ասնաՀորսէկհյս հւրեմե ասպետը ,՚. կամ՝ գոն է Հղեկինմէչմէկը կը ճանչնԽս ։ կը ճանչնամքւ, –^ո ի/հ»/^ կ՚ըսես է

- Ա^/ււ ք ճշմարիտ կ՚ըսեմ՝որ մարգ չեմ՝ ճանՀնէպւ V թայց դու , պարոն » կը ճանչ^ նամս արգեօք սապեսՀլ է

է^ելէ • հին բԽրեկամ՝ եկ ի.

բարու ւ

կ՝րսեն թէ աղէկ մձ*րգ մըն է , վե^ Հանձն ու գթած ։

- Օ՚Հ է շատ գթած է 9 * պէստասխտնեց

Օւցւէւշտճ