Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/254

Այս էջը սրբագրված չէ


- 222 -գաոնո եամր լացեր էր \քաւրիտիոս իր աուքի կենաց յանցանքներուն վրայ • ոլ եր^ րէք իր անկարգութեանց յիշատակին ա^ նանկ քեղի ու Հրատոչոր արցունքներ թա^ լիեր էր • ոլ երրէք գէլ կերպովյսնցու^ ցած օրերոէն վրայ զգացած խգճմտանաց խայթն անանկ սասաիկ ճմլած էր ղինթը 9 Այս աււաքին անգամ՝ իր կործ ան ման մե^ ծ ութ իւնն աղէկ կ՚ըմրոնէր . այս աոյսքին ան գաւ/՝ աղէկ կր զգար իր Հոգին այն եր^ քան կ ո ւ թիւնն , որ իր ձեոքն ունեցեր էր 1ւ չէր կրցած րոնել։ ^է որ ես է կ՚ըսէր ինրն^ իրեն ք սըր \յգուարգայ պէս միշտ անխո. աոր րոնած ըլլայի պարաուց անփոփոխելի ճամրան » Հիմա այս վայրկենիս իմ՝ Հարցս րնա կարանին մէքեզած կ՚ըլլչ՚/յի է \քաԳԴա֊ զինէի քով որ թեր ես կը սիրէր զի" » որովԼ Հեաե. իր սիրոյն արժանաւոր մեացպծ կ՝րլ֊ լայի է

ձշմարիա սէրը խոնարՀ է ք Համակամ՝9 միշսւ պատրաստ զոՀ ընելու « \*°նլ կրնար պարգեել ալրիաիոս իր մօրպքեււ թոո.աա նը • ինլ որ ալ ընէր , ինչպիսի կարըճու^ թեատ/ր ու յարաաեութեամր աշխաաէր նէ ալէ որչւսփ որ ալ իր ձեռակերտներն ՀաւՀԼ րաւ ունենային% ենթադրելով թէ աս ՀամԼ րաւր պիաի դիմանար » միշա խեղճ ու չա*. փաւսր վիճակ մը կրնար տալ անոր է իսք թէ որ սըր դուար դի Հետ կարգուելու ըլլսր \քագդադինէ | նորէն կը ստանար ընկերութեան մէք^այն աստիճանն որ իրեն

\

Օւցւէւշտճ ԵV