Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/26

Այս էջը սրբագրված չէ


- 14 -

երիտասարդը կարծելովդ թէ աղջիկն » իր թշուաաւութ եանը օգնութիւն խնգրելա^Հսթ^ մար կ՚երթար, բայց եպքը ալքովը շՈւ^ տովմր չափելով^զօրիորգը , Հանեց մէղքէձ ալս կարծիքը | և. յայ անի իմացաւ \ոբ, «հ^ վորական ողորմութիւն խնգրողներէն, մէձ

կըչիր*

—8 °րիորգ ♦ յ^Կ. հո*

րութեամբ ք այսչափ ըսեմ՝քեղի որ ասպե աին սրաին պէս ազնիւ սիրա րոլոր աշ^ խարՀիս մէք չկրնար գանոլիէ <

- կս գիտէի թէ անանկ է , ամենեին

տարակոյս չունէի • րայց այս վայրկենիս շատ քտղցր է ինձի նոյն րանրլ նորէն լսե^, չը * \ւսկ պզտի \Հաւրիտիոսն ալ կը ճանչ^ նաս անշուշտ *

- այս պզտի \Հաւրիտիոսը %

- Ասպետին աղան «

- Հսձ | իմացայ իմացայ » աղաղակեց երիտասարդը ծիծ աղելով։ Այ/» 9 կը ճանչ^ նամ՝պզտի ^աւրիտիոսը *

- ի^ձ կ՚ըսես » յոյս կու տայ արդեզք որ օր մը իր Հօրը պէս աղէկ ՈԼ վեՀանձն մարդ րլլայ է

- \\նոր տարակոյս կայ• րոլոր այս կող*, մի մարզիկները աղէկ տղՈԼ մը տեղլ գրած են ղինքը « Էս չեմ՝ կրնար իրեն վրայ գէշ^ խօսիլ %

- 0^/,աքք հը. 4հայէ ՈՐ եղբօր պէս պի֊

տի սիրեմ՝ ղինքը «

- Էս ալ կրնամ՝ ապաՀովցընել ղքեգ