Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/260

Այս էջը սրբագրված չէ


ժէ

՝իսնի որ ՀՀաբիզու մէԼ էբ , տխրու^, թեան Հեա խայան ներքին զայրոյթ մը կը զգար . կը սկսէր թուլնալայն վեՀանձն ա^ սակադրութիւնն սր ՝ի գործ կը դնէր Հեյ ռանալու Այսդդադինէէն • կարծես թէ ԱՀ/ն մայրաքաղաքին մթնպբրան է Որ աաե^ նգք այն չափ գէլ ազդեց ութիւններ ըրեր ԷՐ ՒԲ Վբայ » գեու Հիմա ալ մասամբ մը կ՝ազդէր ՝ի \$աւրիսփոս . Հայց խարիզէն որ գուբս ելաւ , երբոր բնութեան մէք աքը^ աաւ ու սիրտը բացուեցալ գաշտորէից կենդանացուցիր օգը ձձեչսվ, բարկութիւնն իքաւ , սիրտը կակղացայ > ձ. մէկ գգացաքունք մը միայն սկսաւ խօսիլ սրտին մէքյ որ էբ \$ագգազինէի վրտյ ունեցած սէրը % իՀ» աոքի կենաց մրրկալից օրերուն» երբոր իր մէկ փափագին աաւքե. տրգելք մը կ՚ելլէր կամ՛ սասաիկ կոուով^ մը Հազիւ Հագ կը կատարուէր % այս ընդդիմութիւնը Գ՚՚՚յրոյթ կամ՝ ատելութիւն կը բերէր իր վրտյ * կրնար րմբոնելթէ կրնայ մարգ

0ւցւէւ26ճ ԵV