Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/267

Այս էջը սրբագրված չէ


- 267 -

շունչը բոնեց | ճւ երկու ձ եռքով կուրծքը սխմեց , որպէս զի չըլլայ որ Հեծ ե ձայ • կսՀըը մէյ մը նայեցաւ . . . ինչ էր աչքիկ աո-քԼւ աեսածը • երազ էր 9 թէ պաակերի մը անդրադարձութիւնը * չէ նէ իր րղեզին ցնորքն էր * քՀւզեց պոսալ, ր այց ձայնը շրթունքներուն վրայ մաբեցաւ * Հէեոքի գաւազանը մատուըներուն մէք էն սաՀե^ ցաւ ք ծնկուըները ակ արա ցան ք ճւ որպէս դի չիյնայ՝ Հարկ եղաւ որ ծաոի մը կրթր* նի * Հոն ք քսան քայլ Հեււու , ||քագգազի^ նէ ք սըր \յգոլարգ , (Հեարոս |\արսոյ էւ իր կինը գաւիթը նսաած ճւ արէւուն վերքին ճաո֊ագայթներովը լուսաւորուած* ընաա^ ներար կը խօսակցէին ♦ իսկ այն երկու աը^ ալսքն ալ որ \^աւրիտիոս աղէկ կը ճանչ^ նար մարգագեանին վրայ թաւալելով կը խազչսյին * \քագգազինէ մէկէն ադքի վը± րայ ելաւ , -ճւ \^աւրիաիոս տեսաւ որ անի^ կայ ծիծագելովու իբբե. սովորական րանի ւ/ը պէս զուարթ ու Հանգարտ կերպովգէպ ՚ի իրեն կու գար է

- « Ո ՚վ բարեկամ*ք քեզի կը սպա^

սէինք » 9 ըսաւ օըիոբզը < |)ւ իր ազգակա^ նին ձ եռքէն բոնած՝ դէպ ՝ի անգզիացի ագ, նոլականը , քխերեւըսն ու |\արսոն բերաւ , որոնք արդէն ընգ աււաք կու գային անոր է \Լսոնք,\^աւրիաիոսի ձերքը սխմեցին լււու^ թեամբ • ամենեւին բառ. մըն ալ արտաբե^ րոգ չքլար . ամենուն սիր ան ելած էր * մենուն բերանը կզպուած ։

Օւցւէւշտճ ԵV