Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/269

Այս էջը սրբագրված չէ


- 237 -

անանկ գործաւորի զգեսաով այն աեղը նսաեցընել աուաւ՝ ուր աաենզր հայրը կր նսաէր • ք^էպէա սեղանին վրպ/ ԲոէՐՐ այն ժառանգական ճոխութիւնը կար որով մեծցեր կր \)՝ ալրիաիոս , սակայն կարճ ու լուռ անցաւ կերակրոյ ժամանակ\ր $ րիաիոս ինչուան վերքր այն, մարգուն պէս շարժեցաւ » որ չգիանալով^ թկ արգելք քունիչէ նկ արթնութեան մէԷէ՝ կր զգու. շանալ որ չրչչպք թէ արաստոյ կարգի ձ/ւ մը րնելավ կամ՝ անխոհեմ՝ խօ$տ մը րսե^ ձ"^՛ աեոած գեղեցիկ երազն աներես թանայ ւ ՝քԼտոո որգ $/ր որ եղաւ » դին է ոստի վրայ ելաւ., Տւ կոչնականներէն հեռանալովդ գէպ ՝ի անաառը գնաց իր աղ^ գականին հեա » որ աղու, մը պէս անոր կամացը կը հպաաակէրյա \քբբոր կանաչա. գեդ.Ր1ԲակԻ *Դլ քովյհասան ք օրիորգը նըս^ աաոու ե. \Հաւրիաիոսն ալ քովը նսաեցուց • \3*դն օրը այն սպուոր իրիկուններէն մէկն էր ք որ երջանկութիւնը կրկին ան. ՀԽմ՝ կը քաղցրացընեն է կրկնից մէկ մս»^ սը գեռ արեյմաից լուսաւորութեամբը ծխ րանեգղլն ներկած էր , հորիզոնին մէկալ ծայրր լուսինը կը ծագէր կապուտակ լճի մը մէջ ե. ծանրստալլ րնթացքով^ ծաաոց գագաթներուն վրայ կր բարձրանար * ղո^ րմնք իբ աժգոյն ճառագայթներովը կ՝ար^ ծաթազօծէր$ ոխակր աերեախիա թանձր հսվանւղլ աակ ամրացած րոլոր սրաանց Կ՝ձքգէր • ԳԻԺբ^^Բ՛ ղեփխռները կար.

Օւցւէւշտճ ԵV