Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/27

Այս էջը սրբագրված չէ


որ նա4ւ իրեն մեծ ախորժ պիաի պաաճա^ *ւկ դքեղ աեոնելը ա »

խօաեըէւ աաենը րացավսդրէ

աքըոէն\ 4՛ պարաիղի մը պաաին եա4ւ

որուն՛ վ*քձպ.ակապաա գուռը անաաոփն վրայ կըն*զկր , երԼցաւ ագուոր գգեակ մը որուն րոը»ր պաաուՀանները արէւմախք ճաուագայթներկ ն կ՚այրէին է

□ւցւէւշտճ ԵV