Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/270

Այս էջը սրբագրված չէ


- 238 -

թրննային • անտառներուն խոբերէն իբրէւ սաՀանաց Հեռաւոր ձայն մըլ կու գար *

- « Հքվ^ բարեկամ՝իւՐ, րսաւ վերջապէս \^ագգաղինէ անոյլ ձայնովմյ։ * ես այն ©^ րէն ՝ի վեր որ զքեգ Հոս աեսայ ասաքին անգամ*՝ այն օրէն կր սիրեւՐ զքեգ* *\յոր մարգ մր գարձընեչոլ Համար զքեգ պէպք էր անցընել աղքաաութենէ 9 աշխատՈւ^ թենէ ու ան ձին ուրացու թենէ • կրբորա^ սոր օգաակարութիւնն ըմբոնեցի > ուզե^ ցի ես ալ մասնակից րչը*»լ այն տաժանեչի կենաց ԳՈՐ Քոա– աո֊ֆեւգ կը գնէի » Հիմա այն տաժանեչի փորձերուն ժա ման ա կն անցաւ . ^աւրիաիոս , կը ներ ե՛ս ինծի այս բանին Համար » »

՝ ՚ \^աւրիաիհսի Հոգին խունկի Հաաի մը պէս Հալեցաւ ու ծուխը գէպ՝ի \Հագզա^ զինէ բարձրացաւ խանգէսզչսնզբ օծեալ* իրարու գիրկը պլլոէ֊եցան » ճւ ասաեզա^ զարգ երկնքին պայծառութիւնը կը լուսալ, ւորէր այս տեսարանը »

. ՝ Համրկ է արգեօք րսել. \Հագգւսզինէի աղքատութիւնն ինքն ա Հնար գիւտ մըն էր* \քագգաղինէչէր կորսնցուցածիր գատաս^ տանը • խաբեր էր զ^աւրիտիոս որպէս զի անոր ալէկոծեալՀոգին խալըսցընէ ։ գեմ ու ղեր Հոս պաամելինչոբ օրէ օրՀեազՀել աէ \^ագգազինէի սրտին մէՀԼ անցած էր% երբոր \^աւբիաիոսի վերականգնումէ սան աս. ոտն կը կատարուէր « այնպիսի

պատմութիւն ՚ մըն է՝ որ փափուկ Հոգւոյ

Օւցւէւշտճ ԵV