Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/272

Այս էջը սրբագրված չէ


- 240 -

Հեա ք կը զգամ՝որ ես արգելք կրն ամ՝ըլլՀսլ ձեր երքանկութեանը % §չթէ կը կասկա* ձիմ՝ որ Հպարաութեաաէր զիս կ*արՀամար❁0 Հէք • աշխաաութիւնը մեր մէքյա Հաւտսոա^ րութիւն մը Հասաաաեց , զոր ոչ ինչ կրր֊ նայ աւր ել* րայց ալն ընկերութիւնն որուն մէքյգիաի սկսիք ապրիլ անոր խելքը չկըր^ . նար մսանալ ալս րանս , 1ւ> այն իր ալարման^ \ քը լուս, յանդիմանութիւն մը պիաի ըլլաք թԿ ձեպի Լ թէ ինձի Հաանսր , որուն ես չեմ* ուալեր աաւիթ սա*լ* • Աակաւաթիւ ըն^ աաաանիքը շաա սիրոյ նշաններ աեսաձ ճամ.I րայ ելան է ք

Ամիս մը անցաւ, չանցաւ.* աաըր ՛Էգս լար գ ասլ գնաց 9 կրթալսւ աաաաենը օ նայ+

Է % ըսաւ ^քսաւրիաիոսի ք քու. ելփսնկսւ* թիւնգ « ասնաա&ակ փափուկ ասւնկ մըն Է ա# նիկայ 9 որ միակերպ Հոգ կ՝ուգէ • Անուշչս^ Հաա գեէիխւա* աքը աճեցաւց քան • ուսաի աարսշապանէ մրրիկներէն որ կրնան կսապաել պանիկայ » է \քագգաղինէի գաաանա^

լովՀ ու.գեց քանի մը մեաս րարովի խօոքեր Ը*ել. րպյց այլայլՈւթ/էւն եկաւ, վրան » աչ^ քերը թրքեցան , Լ երիաասարգ աիկնսԼ ձեաաքը ախրութեամր պագնելու աաեն՝ կա^ թիլ մը արցունք սաՀեցաւ անոր վրպյ »

իք/* պաշտօնս լչՐրնցաւ • երքանիկ կեան^, քը չսլաամուիր է Ա՛լ անկէ եաքքը |քաւրի^ աիոս ագաա էր վաանգէ 9 և. ոչ իսկ քաքա^ լիքութեան կարօա էր ա քՀէպէա կարոաու^ թիւն չունի աշխաաելու > սակայն գաաարկ

Օւցւէւշտճ ԵV