Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/273

Այս էջը սրբագրված չէ


- 241 -

չկենար • բարերարութիւն ընելու 1ւ իր Հարստութիւնն ուրիշներուն ալ ս փռելու կը զրազի ։ ագգազինէ ի ինչուան ալն ա^ աոեն ցուցուցած անձին նուիրու§/ը աոկո^ սեզք Հատուցումն ունեցաւ • որոՎՀետե. ոլերրէք ամպ մը մթագնեց անոնց փոէսա^ գարձ սիրոյն պալծառութիւնը ։ իս^ք սոլայի գալոՎյ ինլ որ ալ ըսաւ իրեն Ս*»^ գազին է է անիկայ միսղրը Հաստաա գրած է թէ իր երիտասարգ տիրուՀին իրգր գա^ տաստանը կոր սնցուց եր էր , ե. թէ (քաւ^ րիաիոս փայտի քանգակագործութեաւ/ր ԿՐՅեՐ ԷԻՐ ՀաՐ9 կալուածը գնել* \քաւրխ տիոս Վառ ու անշէջ երախտագիտութիւն մը կը սնուցանէ սրտին մէք իր երիտա^ սարգ ընկերոքը Վրայ • ե. շաա անգամ՝ ալ սրտալիր խօւտերոփ էլօրՀնէ զանիկայ * - « Ո ՜Հ. բարեկամս ք կը գաոնայ ան ատեն կ՚ըսէ անիկայ իրեն , ինծի շնորՀակալ մի րլլար • ես ուր իլ րան չըրի% ՐայՏ եթէ ցու^ ցընել քեզի այն ճամրան որ սլէպք էիր րռնել* Պ\էսք է աշխատութիւնն օրՀնես . որոՎՀետե. անոփ նորէն ձեոք ձգեցիր ե^ րիտասարգութիւնը , սէրն ու երքանկու^ թէ*նը » ։

՝ԼԵ Ր Տ

ք

□ւցւէւշտճ ԵV