Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/282

Այս էջը սրբագրված չէ


ի^քճ քակորը բոլոր ամաո. մր այս բնա^ կարանր շւոկելու շաոկըո֊աելու աշխատեր ցաւ 9 ե. Ս ուբբ |քիքայեչի աօնին օրր իր Հ^րնրվիեւ. պաււաւ մայրը ե իր կինը յ ոյ բուն Հեա տարի մը աոաք կարգուեր էր > որ ե. աուն գարձընել լաւ. գիաէր , նոր շխ նած Հի՚֊ղր փոխագրեց * ՀՀակոբ յաքողակ ե. աշխատասէր էր » ճւ շս»ա տեսակ բան ձեոքէն կու. գար • Հունձքի ճւ սեր ման ա^ աեն% վարձուորներուն Հեա 1Հաշիաաաէր է ու. աարւոյն մնացած ժաման ակն ալձկնոր^ սութեամբ կ՝անցընէր է եղանակներ

բուն որ բիճկաՇ ե. թիւնիկը Լ . իէսկխմ^ I բխ ) կը բազմանային այն կողմերը սովո^ բութիւն ունէր ինքն ալ որսի եբթսգոլ ։ ֆակոբ ազն իլ որգի ճւ բարի ամուսին էր , ուաոի Հարկաւ աղէկ ալՀսզբպիսփ ՐէՐՊ* * իր կինը երկու, գեղեցիկ Հւ աոողք սպայ ծնաւ , եւ **յս երկուորե ակն ե բուն ծնունդ դը՝ ազնի ւ քակորին ուրախութիւնն աւել, ցուց է ՀնորՀակալ կըչչար ՀԼսաուծոյ այս^ պիոի մեծ օրհնութիւն մը իրեն պարգձ.ե^ շուն Համար , և. ինրզքձքր աւելի երքանիկ կը սեպէր երկու տղս^ք ունենսզուն Համար՚ ք*են թէ իր ասղքասփն Հի*֊զր մեծագործ ^ պարսաի Հետ փոխած ր#ար «

կակայն ձկնորսութեան եղանակն Հա^ սաւ ) ճ. ռյէէդք էր Հի*֊գր թոզուլՀե^ւանալ * իայց Հակոր իր պզտիկութենէ վարժած արուձեոոփն նոբէն ձեոք գարնեյՈւնեգրւ^ թիլն չէր քաշէր է ան Որ Համար ալ ամե^

Օւցւէւշտճ ԵV