Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/283

Այս էջը սրբագրված չէ


- 3 -

նեին երթալու վրպյ խ*Աք չէր րան ասր ։ իր աղաո*սւ. մտյրն ան կինն ալ կը զգուշա^ նային յէէեըրնելու. թէ բաժնուելու, ժամա^ նակնին կամաց կամաց կր Հասնի • ա^ միայն խսր տխրութիւն մը սաիրեր էր եր^ կուքին վրայ , որ ինչուուն այն օրն ուրա^ խութ եան մէԼ էին երկուորեակներուն

հննգեամրր ։

|՚.այց քֆակոր չէր կրնար ձուլութեաա/ր ե. գատարկութեաա/ր իր օրերն անցընել• ե ընտանեացը բազմանալը աեսնալուի^ պէւրք էր որ ինքն ալ կրկնապասակէր իր Հանքն ոլ աշխատութիւնը անոնց պիաոյքը լեցընե^, լու Հաա/ար . ե օր աք՝ որ երկինքը պարղ ե. հոաքկ Հան գար ա էր , իմացուց իր մ՛օրն 1ւ կնոքը որ պիաի երթայ «

- « կր թոգուս զիս « §ակոբ » ըսաա. ա^ նոր ախրութեաա/ր կնիկը * . . ♦

-- \Լպրելու Հփսմար պէւղք է աշխատինք » պատասխաննց անոր Աակոր • կը տեսնաս որ գործք մը չունիմ*9 1ւ ասաւքի արուեստս ալ չեմ՝ կրնար թոգուլ» աքաիսնալովոր չըլ. լայ թէ անօթի ա/եանք * \*ոչքր ոայս կոզմի ձկնորսները գացին , ե. թէ որ ես քիլ աՐ* ալ ուշանա«/*՝ ագէկ միջոցը կը կորսնցըփ նեաՐ < • • • Ա՝նաս բարոավ, քաջալերուէ » րան չքյայ ո է

Աււ ԸԱելբվ^ պլլուեցաւ անոր > առաւ իր պառաւ մօրը օրհնութիւնը , նայեցաւ մէյ ա/լլ երկու զաւակացը վրայ ք որոնք կը ժպտէին ք ե. արտօսրալից աչզք օրՀնեց զանոնք ե. շուտոավա/ը եըսւ Հի լալէն *

Օւցւէւշտճ ԵV